چرا ما ؟

اعتماد مشتری بزرگترين سرمايه ماست

ثبت تدبیر

ثبت شرکت در کرج  

برای اینکه بتوانید به کسب و کارتان اعتبار خاصی ببخشید، نیازمند ثبت شرکت می باشید. ثبت شرکتیکی از مهمترین راهها برای قانونمند کردن گسب و کار شما می باشد.

قانونگذار بواسطه ی مجموعه قوانینی که در جهت حمایت از کسب و کار شما وضع نموده است، این امکانات را در اختیار شما قرار داده است تا علاوه بر کسب حمایت از قانون، از اعتبار و مزایای قانونی ثبت شرکت برخوردار گردید. اما ثبت شرکت دارای یکسری شرتیط می باشد.

خدمات ارز مبادله ای (ارز دولتی)

خدمات دوراظهاری واردات

ثبت شرکت تدبیر ارز مبادله ای (ارز دولتی)

ترخیص كالا از گمرك چیست؟

گواهی استاندارد و بازرسی

ثبت سفارش

خدمات مجوزها و معافیت گمركی

پیگیری در گمرك ایران