اقدامات لازم جت انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ها در کرج

انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکتها در کرج

انتخاب هيأت مديره ، در صلاحيت مجمع عمومي عادي است . ولي اولين هيأت  مديره را ، در بدو تأسيس شرکت ، همان طور که ( شماره 35 ) گفته شد ، مجمع عمومي مؤسس انتخاب مي کند . چون در شرکت سهامي خاص ، همان طور ک ه ( شماره 60 ) ذکر شد ، تشکيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست ، لذا هرگاه در شرکت مزبور ، مجمع مذکور تشکيل نشود ، اولين هيأت مديره ، توسط سهامداران انتخاب مي شود .

اعضاي هيأت مديره را ، اعم از اصلي و علي البدل ، مجمع عمومي عادي از بين سهامداران و مجمع عمومي مؤسس از بين خريداران سهام انتخاب مي نمايند . انتخاب با اکثريت نسبي به عمل مي آيد .

 همان طور که در بحث از مجامع عمومي ( شماره 141 ) ذکر شد ، در مورد انتخاب اعضاي هيأت مديره ، تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني که بايد انتخاب شوند ، ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده ،برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رأي دهنده مي تواند آراء خود را به يک نفر بدهد يا آن را بين دو يا چند نفري که مايل باشد تقسيم کند . مدت مديريت در اساسنامه تعيين مي شود . ليکن ، به تصريح قانون ، اين مدت نبايد از دو سال تجاوز کند .

 اعضاي هيأت مديره پس از انتخاب شدن بايد ، همان طور که ( شماره 37 ) گفته شد ، کتباً قبول سمت نمايند . قبول سمت به خودي خود ، دليل بر اين است که مدير ، با علم به تکاليف و مسؤوليتهاي سمت خود ، عهده دار آن گرديده است .

کليه اعمال و اقدامات مديران شرکت سهامي در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها ، اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست .

يادآوري مي شود که در مواردي که تصميمات مجمع عمومي عادي متضمن انتخاب اعضاي هيأت مديره است ، بايد يک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت ، به مرجع ثبت ارسال گردد

توضیحاتی در حوزه انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی در کرج

1)شركت سهامي به وسيله ي هيات مديره اي كه ار بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد . عده اعضاي هيات مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد .

2)مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند .

3)مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد .

4)انتخاب مجدد مديران بلا مانع است .

5)اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيات مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد .

6)شخص حقوقي عضو هيات مديره مي تواند نماينده ي خود را عزل كند به شرط آنكه در همان موقع جانشينن او را كتباًبه شركت معرفي نمايد و گونه غايب محسوب مي شود .

7)در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيات مديره  از حد اقل مقرر در اين قانون كمتر  شود اعضاء علي البدل به ترتيب مقرر  در اساسنامه و الا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتي كه عضو علي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء علي البدل كافي براي تصدي محل هاي خالي در هيات مديره نباشد مديران باقي مانده بايد بلا فاصله مجمع عمومي عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيات مديره دعوت نمايد .

8)هيات مديره در اولين جلسه ي خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس  كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيات مديره تعيين نمايد . مدت رياست رئيس ونيابت  نايب رئيس هيات مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخوهد بود. هيات مديره در هر موقي مي تواند رئيس و نايب رئيس هيات مديره را از سمت هاي مذكور عزل كند . هر ترتيبي خلاف اين ماده مقرر شود كان  لم يكن خواهد بود .

9)هر گاه رئيس هيات مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب  رئيس هيات مديره انجام ميدهد .

10)رئيس هيات مديره علاوه بر دعوت و اداره ي جلسات هيات مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت نماييم .

11)براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيات مديره لازم است . تصميمات بايد با اكثريت آراء حاضرين اتخاذ گردد مگر آنكه در اساسنامه اكثريت بشتري مقرر شده باشد .

12)هيات مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات ومدت تصدي و حق الزحمهء اورا تعيين كند . در صورتي كه مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره ي مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود . مدير عامل شركت نمي تواند در عين حال رئيس هيات مديره ي همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي .

13)تبصره هيات مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد .

14)مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به او تفويض شده است نماينده ي شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد .

15)در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره ي آن خواهند بود .

ب) بازرسان

1)مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلا مانع است .

2)مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس  يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند .

3)اشخاص زير نمي توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:

1)اشخاص مذكور در ماده ي 111 اين قانون .

2)مديران و مدير عامل شركت .

3)اقرباء سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه ي سوم از طبقه ي اول و دوم .

4)هر كس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند 2 موظفاً حقوق دريافت مي دارد .

4)بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره ي صحت و درستي صورت دارايي و صورت دارايي حساب دوره ي عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند .

5)بازرس يا بازرسان مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند .

6)بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه ي مديران و مدير عامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند .