تدوین و چگونگی تنظیم صورتجلسه شرکت ها

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

اگر شما نیز از افرادی هستید که در جستجوی یافتن پاسخ این سوال خود که آیا می توان بعد از ثبت یک شرکت در آن اعمال تغییر نمود؟ باید گفت پاسخ مثبت است. قانونگذار برای انواع تغییرات پیشبینی های لازم را در قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها انجام داده است.

مواردی از این سئوالات به شرح ذیل میباشد:

·         در چه صورتی امکان تبدیل شرکت وجود دارد؟ شرایط آن به چه صورت می باشد؟

·         در صورتی که تصمیم به انحلال شرکتها گرفته شود پرداخت مالیات آن به چه شکل می باشد؟

·         آیا امکان تغییر نام شرکت بعد از ثبت آن وجود دارد؟

·         در چه صورتی امکان تغییر در موضوع فعالیت شرکت وجود دارد؟

·         آیا امکان افزایش و کاهش سرمایه اولیه شرکتها وجود دارد؟

·         شرایط نقل و انتقال سهام شرکتها به چه صورت است؟

 بعد از به پایان رسیدن ثبت شرکت با توجه به مواد ذکر شده در اساسنامه هر شخص این اختیار را دارد تغییراتی را برحسب نیاز در خود ایجاد نماید که از مهمترین آنها تغییر آدرس دفتر مرکزی، ورود و خروج شریک و تغییر موضوع فعالیت شرکت می باشد.شما میتوانید جهت کسب اطلاع از روند کاری این تغییرات با کارشناسان متخصص پایش ثبت در تماس باشید.

مراحل و توضیحات تکمیلی در خصوص تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

انتخاب مدیران

اطلاعات شرکت:

بعد از انتخاب استان و واحد ثبتی شرکت خود میتوانید یکی از شماره های شناسه ملی یا ثبت شرکت را وارد نمایید.

در صورتی که اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید وارد گام بعد میشوید.

اطلاعات جلسه

با وارد شدن در این مرحله در صورتی که اطلاعات شرکت را به درستی وارد کرده باشید نام شرکت و اطلاعات پرونده نمایش داده میشود شما باید برحسب نوع تغییرات خود صورتجلسه مجامع مختلف را انتخاب نمایید.(صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره ) تاریخ و ساعت شروع جلسه را وارد نمایید. تابعیت متقاضی ایرانی یا غیر ایرانی می باشد اطلاعات هویتی متقاضی را براساس شناسنامه و کارت ملی آن وارد نمایید و سمت آن همیشه اصیل می باشد در صوتی که پرونده ثبتی شما دارای وکیل باشد در قسمت امضاء کننده دفتر اطلاعات وکیل پرونده را وارد مینمایید وضعیت توکیل همیشه با حق توکیل می باشد در غیر این صورت اطلاعات اصیل را وارد میکنید.

·         گام بعدی

·         تصمیم جلسه را براساس تغییرات وارد می کنید.

·         گام بعدی

سمت اشخاص و میزان سرمایه آنها را وارد میکنید.

·         گام بعدی

·         براساس تغییرات شرکت که در اینجا انتخاب مدیران می باشد باید فهرست جدید سمت اعضا را وارد کنید.

·         گام بعدی

·         در صورتی که از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید. اطلاعات را انتخاب نمایید.

·         گام بعدی

تصویر صورتجلسه تغییرات شرکت تنظیم شده را وارد مینمایید و گزینه تایید نهایی را انتخاب کنید در نهایت کدپیگیری سامانه ای را جهت پیگیری های پرونده یادداشت میکنید.

خدمات کارشناس اجرائی پرونده:

کارشناس اجرائی پرونده مدارک لازم که شامل کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء می باشد را جمع آوری کرده و به همراه یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی که توسط اعضاء امضا و مهر شده است را به اداره ثبت شرکت ارسال میکند.

صورتجلسه انتخاب مدیرعامل خارج از سهامداران

اطلاعات شرکت:

بعد از انتخاب استان و واحد ثبتی شرکت خود میتوانید یکی از شماره های شناسه ملی یا ثبت شرکت را وارد نمایید.

در صورتی که اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید وارد گام بعد میشوید.

اطلاعات جلسه

 با وارد شدن در این مرحله در صورتی که اطلاعات شرکت را به درستی وارد کرده باشید نام شرکت و اطلاعات پرونده نمایش داده میشود شما باید برحسب نوع تغییرات خود صورتجلسه  مجامع مختلف را انتخاب نمایید. .(صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره ) تاریخ و ساعت شروع جلسه وارد مینمایید. تابعیت متقاضی ایرانی یا غیر ایرانی مینمایید وضعیت توکیل همیشه با حق توکیل می باشد در غیر این صورت اطلاعات اصیل را وارد میکنید.می باشد اطلاعات هویتی متقاضی را براساس وارد شناسنامه و کارت ملی آن نمایید و سمت آن همیشه اصیل می باشد در صوتی که پرونده ثبتی شما دارای وکیل باشد در قسمت امضاء کننده دفتر اطلاعات وکیل پرونده را وارد نمایید.

·         مرحله بعدی

·         تصمیم جلسه را وارد نمایید  ( انتخاب مدیران)

·         مرحله بعدی

·         در این مرحله تغییرات اطلاعات شرکت را وارد مینمایید.

·         مرحله بعدی

اطلاعات افراد حاضر در جلسه به سه صورت زیر قابلیت تغییر دارد:

1.     در صوتی که افراد جدیدی وارد شرکت شوند گزینه جدید را انتخاب مینمایید.

2.     در صورتی که اشخاص حاضر در شرکت تغییرات سمت یا سرمایه دارند گزینه ویرایش را انتخاب میکنید.

3.     اگر اعضاء قصد خروج از شرکت را دارند گزینه خروج را انتخاب میکنید.

در صوتی که مدیرعامل خارج از سهامداران باشد از طریق گزینه جدید اضافه میکنیم

·         مرحله بعدی

اشخاص براساس سمت که در شرکت دارند وارد میشوند.

·         مرحله بعدی

تغییراتی که در سمت و سهم الشرکه اعضا ایجاد میشود را وارد میکنید.

·         مرحله بعدی

تایید اطلاعات وارد شده را میزنید.

·         مرحله بعدی

صورتجلسه تنظیم را در این قسمت وارد میکنید و در انتها گزینه تایید نهایی را میزنید.

خدمات کارشناس اجرائی پرونده:

کارشناس اجرائی پرونده مدارک لازم که شامل کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء می باشد را جمع آوری کرده و به همراه یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی که توسط اعضاء امضا و مهر شده است را به اداره ثبت شرکتها ارسال میکند.

ثبت صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

اطلاعات شرکت :

بعد از انتخاب استان و واحد ثبتی شرکت خود میتوانید یکی از شماره های شناسه ملی یا ثبت شرکت را وارد نمایید.

در صورتی که اطلاعات را به درستی وارد کرده باشید وارد گام بعد میشوید.

اطلاعات جلسه

با وارد شدن در این مرحله در صورتی که اطلاعات شرکت را به درستی وارد کرده باشید نام شرکت و اطلاعات پرونده نمایش داده میشود شما باید برحسب نوع تغییرات خود صورتجلسه  مجامع مختلف را انتخاب نمایید.(مجمع عمومی فوق العاده،عادی بطور فوق العاده،هیئت مدیره ) تاریخ و ساعت شروع جلسه وارد مینمایید. تابعیت متقاضی ایرانی یا غیر ایرانی می باشد اطلاعات هویتی متقاضی را براساس شناسنامه و کارت ملی آن وارد نمایید و سمت آن همیشه اصیل می باشد در صوتی که پرونده ثبتی شما دارای وکیل باشد در قسمت امضاء کننده دفتر اطلاعات وکیل پرونده را وارد مینمایید وضعیت توکیل همیشه با حق توکیل می باشد در غیر این صورت اطلاعات اصیل را وارد میکنید.

·         مرحله بعدی

1.       تصمیمات جلسه را وارد مینماید (افزایش سرمایه )

·         مرحله بعدی

·         اطلاعاتی که قصد تغییر آن را دارید وارد مینمایید در اینجا سرمایه شرکت را براساس میزان افزایش تغییر می دهید گزینه سرمایه نقدی را باید انتخاب کنید. ( ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج و استان البرز و تهران به صورتتخصصی انجام می شود. )

·         مرحله بعدی

اطلاعات افراد حاضر در جلسه به سه صورت زیر قابلیت تغییر دارد:

1.     در صوتی که افراد جدیدی وارد شرکت شوند گزینه جدید را انتخاب مینمایید.

2.     در صورتی که اشخاص حاضر در شرکت تغییرات سمت یا سرمایه دارند گزینه ویرایش را انتخاب انتخاب میکنید.

3.     اگر اعضاء قصد خروج از شرکت را دارند گزینه خروج را انتخاب میکنید.

نکته : در صورتی که افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود شریک باشد گزینه جدید را وارد میکنید.

·         مرحله بعدی

·         با توجه به این که سرمایه شرکت افزایش میابد در نتیجه سهام سهامداران تغییر پیدا میکند این تغییرات را باید وارد نمایید.

·         مرحله بعدی

·         سمت اشخاص جدید را وارد کنید.

·         مرحله بعدی

تایید اطلاعات را وارد کنید

·         مرحله بعدی

صورتجلسه تنظیم شده را در این قسمت وارد مینمایید و در انتها ثبت نهایی را میزنید و کد پیگیری را دریافت میکنید.

خدمات کارشناس اجرائی پرونده:

کارشناس اجرائی پرونده مدارک لازم که شامل کپی کارت ملی و شناسنامه اعضاء می باشد را جمع آوری کرده و به همراه یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی که توسط اعضاء امضا و مهر شده است را به اداره ثبت شرکتها ارسال میکند. ( ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج و استان البرز و تهران به صورتتخصصی انجام می شود. )