ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکاء شرکت با مسئوليت محدود مي توانند با اختيار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکيل مجمع عمومي فوق العاده نسبت به تغييرات مذکور در ذيل اقدام نمايند که عبارتند :

  • تغيير محل شرکت
  • تغيير نام شرکت
  • تغيير موضوع شرکت و الحاق مواردي به موضوع شرکت
  • نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
  • افزايش سرمايه شرکت با ورود شريک يا شرکاء جديد
  • افزايش سرمايه شرکت بدون ورود شريک يا شرکاء جديد
  • کاهش سرمايه شرکت بدون خروج شريک
  • کاهش سرمايه شرکت با خروج شريک
  • تغييرات و اصلاح مواد اساسنامه

تغییر آدرس در شرکت با مسئولیت محدود در کرج

جهت تغيير آدرس يک شرکت با مسئوليت محدود در محدوده حوزه اي که شرکت در آن ثبت شده است، لازم است مراحل ذيل طي شده و مدارک زير ارائه و به اداره ثبت شرکتهای کرج ارجاع گردد:

جهت تغيير آدرس شرکت با مسئوليت محدود  لازم است مجمع عمومي فوق‌العاده تنظيم شده و صورتجلسه‌‌اي مبني بر اين تغيير تنظيم شده و توسط همه شرکاء شرکت با ذکر ميزان سهم الشرکه هر يک امضا گردد.

( در صورتي که اعضاي شرکت بيشتر از 12 نفر باشند مي‌بايست کليه اعضاي هيأت نظار نيز ذيل صورتجلسه تنظيم شده را امضاء کنند. )

صورتجلسه تنظيمي مي‌بايست ظرف حداکثر يک ماه از تاريخ تشکيل جلسه مجمع به‌وسيله يکي از اعضاي شرکت و يا وکيل رسمي شرکت به همراه مدارک ذيل به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

مدارک لازم:

کپي شناسنامه و کارت ملي همه اعضاي شرکت (در صورتي که شرکت هيأت نظار داشته باشد، کپي مدارک کليه اعضاي هيأت نظار)

کپي آگهي تأسيس و روزنامه رسمي تأسيس شرکت

کپي روزنامه آخرين تغييرات شرکت در صورتيکه شرکت تغييراتي داشته باشد.

تغيير موضوع شرکت با مسئوليت محدود در کرج

براي تغيير موضوع شرکت مسئوليت محدود يا الحاق مواردي به موضوع در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود اعضاي شرکت جلسه مجمع عمومي فوق العاده تشکيل داده و صورتجلسه‌اي مبني بر موضوع جديد تنظيم و هر شريک با ذکر ميزان سهم الشرکه خود امضاء مي‌نمايد.

مسلما چنانچه موضوع شرکت مجوزي باشد، لازم است برگ مجوز از مرجع ذيصلاح دريافت شده و به انضمام صورتجلسه به واحد ثبت صورتجلسات اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

تغييرات ميزان سرمايه شرکت با مسئوليت محدود در کرج

در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود تصميم‌گيري راجع به مقدار سهم الشرکه شرکاي شرکت، افزايش سرمايه شرکت يا کاهش آن با تشکيل مجمع عمومي فوق العاده صورت مي‌گيرد.

براي افزايش سرمايه شرکت با مسئوليت محدود از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير لازم است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان «افزايش سرمايه از طريق افزايش سهم الشرکه»

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از افزايش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود.)

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي شرکاي فعلي و شرکاي جديد

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد.

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در صورتيکه سرمايه اضافه شده غير نقدي باشد، لازم است سرمايه غير نقدي تنظيم و تقويم و توسط شرکا امضاء شده و با بقيه مدارک ارائه گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد.

براي کاهش سرمايه شرکت با مسئوليت محدود از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير لازم است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان «کاهش سرمايه شرکت بامسئوليت محدود از طريق افزايش سهم الشرکه»

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از کاهش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود.)

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي کليه شرکاي فعلي

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد.

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد.

ورود و خروج هيأت مديره در شرکت با مسئولیت محدود در کرج

در شرکتهاي با مسئوليت محدود  در کرج براي هرگونه تغيير و همچنين ورود و خروج اعضاي هيات مديره لازم است که همه يا اکثريت شرکاي شرکت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشکيل داده و صورتجلسه‌اي تنظيم و امضا نمايند و سپس به اداره ثبت شرکتها تحويل دهند تا نسبت به درج آگهي تغييرات آن اقدام گردد.

همچنين در صورتي که شرکت قصد انجام تغيير در پست‌هاي مديران را داشته باشد بايستي جلسه هيأت مديره تشکيل گردد و پس از تهيه صورتجلسه لازم و امضاي آن توسط اعضاي هيأت مديره و تحويل آن به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت آگهي اقدام گردد.