توضیحات تکمیلی در خصوص تغییرات شرکت تعاونی در کرج

همانند سایر شرکتهای نام برده شده در قانون تجارت شرکتهای تعاونی نیز با توجه به مواد مندرج در اساسنامه خود این اختیار را دارند که تغییراتی را در شرکت اعمال نمایند این تغییران باید به تایید اداره تعاون در کرج برسد این امر به این معنی می باشد که برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی در کرج اداره تعاون و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کرج با یکدیگر هماهنگ باشند این تغییرات باید با توجه به ضوابط هر دو ارگان صورت بپذیرد.

شما متقاضیان محترم باید مراحل ذیل را جهت ثبت سامانه ای صورتجلسه تغییرات خود طی نمایید :

  1. اطلاعات شرکت : باید کلیه اطلاعات شرکت را در این قسمت وارد نمایید که شامل : شناسه ملی ، شماره ثبت ،نوع شرکت و... می باشد.
  2. اطلاعات جلسه : در این قسمت می بایست نوع صورتجلسه خود را از میان سه مجمع فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده ، سالیانه و... انتخاب نمایید به ا ین نکته توجه نمایید که نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت شما متفاوت می باشد. در این گام در صورتی که پرونده دارای وکیل باشد اطلاعات وکیل پرونده را نیز وارد می نمایید در غیر این ص.رت احدی از شرکا به به عنوان اصیل معرفی می کنید.
  3. تصمیمات جلسه : باید بدانید مشخص نمودن تصمیمات جلسه با انتخاب نوع جلسه مرتبط می باشد هر تصمیم در مجمع مرتبط به خود آن تصمیم گیری می شود این امر به این معنی می باشد که اگر قادر نبودید تصمیمی را انتخاب نمایید یعنی در آن مجمع تصمیم گیری نمی شود.
  4. اشخاص حاضر در جلسه : در این گام باید اطلاعات کلیه اشخاصی را که در جلسه حضور دارند وارد نمایید این اشخاص شامل : شخص حقیقی ، حقوقی ، وکیل و یا نماینده می باشد
  5. سمت اشخاص : سمت های اشخاص را با توجه به مدارک شرکت وارد می نمایید.
  6. و در انتها صورتجلسه تنظیم و تدوین شده ای که به امضاء کلیه اعضاء هئت مدیره و سهامداران رسیده است را بارگذاری کرده و بر روی گزینه تایید نهایی کلیلک مینمایید توجه نمایید با تایید نهایی پرونده شما دیگر نمیتوانید اطلاعات را خود را ویرایش نمایید درنتیجه می بایست در این امر تخصص و دقت لازم را داشته باشید.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت تعاونی در کرج

  1. آگهی تاسیس و روزنامه رسمی تاسیس شرکت
  2. در صورت داشتن تغییرات ارائه مدارک تغییرات شرکت
  3. ارائه مدارک ثبتی شرکت
  4. ارائه شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران