ثبت تدبیر در این مقاله به مطالبی درباره مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها پرداخته است تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

ثبت تغییرات شرکت

بعد از ثبت شرکت چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت تصمیم به تغییرات شرکت داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا امکان پذیر می باشد. هرگونه تغییرات شرکت ازقبیل تغییرآدرس، انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل برگزاری می باشد:

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

ثبت شرکت در تهران

در جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت در تهران می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

صلاحیت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جلسه انتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شوددر صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست؟

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی تفاوت اساسنامه و شرکتنامه چیست؟می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات  شرکت 

 1. کپی اساسنامه شرکت.
 2. روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت.
 3. لیست شرکا با میزان سهام.
 4. کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی افراد.
 5. اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها.
 6. در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه الزامی است.

در جهت مطالعه بیشتر درباره مدارک لازم جهت تغییرات شرکت ها می توانید به مقاله آن مراجعه نمایید.

ثبت تغییرات شرکت ها

تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها بعد از ثبت شرکت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی هستند که طبق قانون تجارت باید آن‌ها را ثبت کنند. برای ثبت تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه می‌باشد. روش و مقررات خاصی جهت تنظیم صورتجلسه لازم است و باید نکات بسیاری را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

هزینه ثبت تغییرات شرکت

در جهت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه ثبت تغییرات شرکت می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و اطلاعات لازم را به دست بیاورید.

به صورت خلاصه انواع تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 1.  تغییر نشانی شرکت.
 2. تغییر موضوع فعالیت شرکت.
 3.   الحاق به موضوع فعالیت شرکت.
 4.   تغییر نام شرکت.
 5.  افزایش سرمایه شرکت.
 6.  کاهش سرمایه شرکت.
 7.  ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت.
 8. خروج شریک یا سهامدار از شرکت.
 9. نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه.
 10.  انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
 11. انتخاب بازرسین (سهامی خاص)
 12.  تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)
 13. اصلاح ماده اساسنامه شرکت.
 14.  انحلال شرکت.
 15.  تاسیس یا انحلال شعبه.
 16. پرداخت سرمایه تعهدی.
 17.   تبدیل نوع سهام.
 18. تغییر یا تمدید مدیر تصفیه.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکتها

بموجب ماده ۱۰۶ قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از کارهای زیر باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

 1.  انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌.
 2.  تصویب ترازنامه‌.
 3.  کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌.
 4.  انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت.
 2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت.
 3. کپی شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4. کپی شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی)
 5.  کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت.
 6.  در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی.
 7.  تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت.
 2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت.
 3. کپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4. ارائه آخرین لیست سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس.
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 6. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت.
 7. در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه ر��می شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.
 8. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت.

روش و مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

 1. ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط مشتری.
 2. تنظیم صورتجلسه.
 3. ارسال صورتجلسه و وکالت نامه جهت امضاء.
 4. تکمیل امضا و ممهور کردن صورتجلسات و وکالت نامه توسط متقاضی.
 5. ارسال صورتجلسات امضا شده توسط متقاضی.
 6. اعمال پذیرش اینترنتی در سامانه مربوطه.
 7. انجام پست صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها.
 8. پیگیری ثبت تغییرات از اداره ثبت شرکتها.
 9. پرداخت فیش های واریزی.
 10. دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه.
 11. پرداخت هزینه روزنامه رسمی.
 12. ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی.

تنظیم صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود

 1. تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ تصمیم میگردد:
 2. تصمیم به افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه.
 3. تصمیم به افزایش سرمایه از طریق ورود شریک.
 4. تصمیم به انحلال شرکت با مسئولیت محدود.
 5. تصمیم به تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت.
 6. تصمیم به تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع.
 7. تصمیم به کاهش سرمایه از طریق خروج شریک.
 8. تصمیم به کاهش سرمایه از طریق کاهش سهم الشرکه.
 9. کلیه این تغییرات باید به تصویب شرکاء و هیئت مدیره شرکتها برسد.

تنظیم صورتجلسه شرکت سهامی خاص

تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ تصمیم میگردد:

 1. تصمیم به افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام شرکت.
 2. تصمیم به افزایش سرمایه از طریق ورود شریک.
 3. تصمیم به انحلال شرکت سهامی خاص.
 4. تصمیم به تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت.
 5. تصمیم به تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع.
 6. تصمیم به کاهش سرمایه از طریق خروج شریک.
 7. تصمیم به کاهش سرمایه از طریق سهام شرکت.