ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت‌ها داراي دو نهاد تصميم گيرنده و اداره کننده هستند: مجمع عمومي فوق العاده، مجمع عمومي عادي و جلسه هيأت مديره.

ايجاد تغييرات در شرکت سهامي خاص با توجه به نوع تغيير به تفکيک در صلاحيت هر يک از اين نهادها خواهد بود:

شرکت سهامی خاص  مجمع عمومي فوق العاده

اعمال تغيير در اسم شرکت، تغيير آدرس و مکان،تغيير در مفاد اساسنامه، الحاق و تغيير در موضوع شرکت، ورود و خروج اعضا، ادغام و انحلال شرکت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده خواهد بود.

•  شرکت سهامی خاص  مجمع عمومي عادي

تنظيم صورتهاي مالي و مالياتي و انتخاب اعضاي هيات مديره در صلاحيت مجمع عمومي عادي شرکت است.

•   شرکت سهامی خاص  جلسه هيات مديره

اعمال هر گونه تغيير در هيأت مديره، انتخاب و تغيير مدير عامل و تعيين صاحبان امضاي شرکت در صلاحيت جلسه هيأت مديره است.

براي اعمال هرگونه تغيير در شرکت سهامي خاص لازم است صورتجلسه تنظيم شده به تغييرات مربوط را به همراه روزنامه تأسيس و روزنامه آخرين تغييرات شرکت + کپي کارت ملي کليه اعضاي شرکت به اداره ثبت شرکتها تحويل گردد.

براي انجام برخي از اين تغييرات نياز به تنظيم همزمان دو يا چند صورتجلسه‌ست که مکمل يکديگر هستند. به عنوان مثال جهت خروج سهامدار شرکتي که داراي 3 نفر اعضاست ابتدا بايد عضو جديدي وارد شود تا تعداد نفرات شرکت از حد قانوني کمتر نشود. بنابراين ابتدا صورتجلسه ورود عضو جديد تنظيم و ثبت شده و سپس صورتجلسه خروج تنظيم و ثبت مي گردد. بنابراين در اين حالت تنظيم و ارجاع صورتجلسه خروج نفر اول بدون تنظيم صورتجلسه ورود نفر جديد امکانپذير نخواهد بود.

ثبت و انجام تغييرات مذکور توسط گروه وکلاي موسسه تدبیر ظرف حدودأ 20 روز کاري انجام مي‌گيرد

ثبت تغييرات شرکت سهامی خاص

تمام شرکت‌ها و موسسات  بعد از ثبت شرکت بر حسب شرايط پيش آمده و يا بر حسب تمايل خود  نيازمند ثبت تغييرات و يا تصميماتي هستند که طبق قانون تجارت بايد آن‌ها را ثبت کنند. براي ثبت تغييرات شرکت نياز به تنظيم صورتجلسه تغييرات مي‌باشد. روش و مقررات خاصي جهت تنظيم صورتجلسه تغييرات شرکت جاري است و بايد نکات بسياري را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت يا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.

به صورت خلاصه انواع صورتجلسه تغييرات شرکت‌ها به شرح زير مي‌باشد:

•       صورتجلسه تغييرات محل شرکت

•       صورتجلسه تغييرات موضوع فعاليت شرکت

•       صورتجلسه تغييرات الحاق به موضوع شرکت

•       صورتجلسه تغييرات اسم  شرکت

•       صورتجلسه تغييرات افزايش سرمايه شرکت

•       صورتجلسه تغييرات کاهش سرمايه

•       صورتجلسه تغييرات ورود شريک يا سهامدار جديد به شرکت

•       صورتجلسه تغييرات خروج شريک يا سهامدار

•       صورتجلسه تغييرات نقل و انتقال سهام يا سهم‌الشرکه

•       صورتجلسه تغييرات انتخاب اعضاي هيئت‌مديره

•       صورتجلسه تغييرات انتخاب بازرسين (سهامي خاص)

•       صورتجلسه تغييرات تصويب ترازنامه و سود و زيان سال مالي (سهامي خاص)

•       صورتجلسه تغييرات اصلاح مفاد اساسنامه شرکت

•       صورتجلسه انحلال شرکت

•       صورتجلسه تاسيس يا انحلال شعبه

•       صورتجلسه پرداخت سرمايه تعهدي

•       صورتجلسه تغييرات تبديل نوع سهام ( با نام به بي نام و بالعکس)

•       صورتجلسه تغييرات يا تمديد مدير تصفيه

صورتجلسه ثبت تغييرات شرکت

قانون تجارت در مواردي که تصميمات مجمع عمومي مبتني بر يکي از امور  زير باشد، يک نسخه از صورت‌جلسه مجمع بايد جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

•       انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان‌.

•       تصويب ترازنامه‌.

•       کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه‌.

•       انحلال شرکت و نحوه‌ي تصفيه آن‌.

مواردي که مي تواند ممنجر به  رد صورتجلسه تغييرات شرکت شود

جهت ثبت صورتجلسات تغييرات شرکتها نکات حقوقي و اجرايي وجود دارند که عدم رعايت آنها موجب رد صورتجلسه از سوي اداره ثبت مي گردد . بنابراين در هنگام تنظيم و ثبت و ارجاع يک صورتجلسه بايد دقت فراواني مبذول داشت تا از اتلاف وقت و هزينه مجدد جلوگيري کرد.

پيشنهاد ما همچنان سپردن روند کار ثبت به يک وکيل مجرب در امور ثبتي‌ است، با اين حال سعي ما در اين مطلب اين است که نکاتي را که  سبب عدم پذيرش صورتجلسه مي شوند را ذکر کنيم تا هم از اتلاف وقت و هزينه افرادي که قصد دارند خودشان اقدام به ثبت کنند بکاهيم و هم شما رادر جريان  گوشه اي از مشکلاتي که ممکن است در هنگام کار ثبت صورتجلسه پيش آيد بگذاريم :

•       زماني که  شرکتي تصميم دارد  چند تغيير همزمان انجام دهد  (مثلا تغيير اعضا، تغيير در سهام شرکت، تغيير آدرس و ... ) بايد براي هر يک صورتجلسه جداگانه تنظيم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق العاده، هيأت مديره و ... ) براي هر يک پذيرش جداگانه بگيرد. اگر صورتجلسه اي بدون پذيرش اينترنتي به همراه صورتجلساتي که در سامانه پذيرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما رد خواهد شد.

•       انتخاب صحيح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسيار مهم و تعيين کننده است. مثلا براي انحلال يک شرکت با مسئوليت محدود حتما بايد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده تنظيم شود و در صورتي که صورتجلسه انحلال ذيل ساير عناوين صورتجلسات ذکر گردد موجب رد صورتجلسه خواهد بود.

•       متن صورتجلسه را به شکل دقيق و عيناً مثل  نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تحرير نماييد. ضمنا دقت داشته باشيد  که متن صورتجلسه تايپ شده در سامانه عينا" و اصطلاحا"مو به مو با متن صورتجلسه روي کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارجاع مي‌گردد تطبيق  داشته باشد تا به رد صورتجلسه منتهي نشود.

•       اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا بايد به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، نه کپي يا کپي برابر اصل آن !

•       اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغيير نام شرکت است، حتي المقدور صورتجلسه‌اي جداگانه تنظيم و ارجاع نماييد.چون در صورتي که نام پيشنهادي شما تأييد نشود، بقيه تصميمات مطرح  شده در صورتجلسه هم همراه با تغيير نام مورد تاييد قرار نمي گيرد.

•       هيچگاه انواع متفاوتي از صورتجلسه را در يک صورتجلسه نگنجانيد  .از انتخاب  عناوين صورتجلسه همچون «مجمع عمومي فوق العاده و عادي به طور فوق العاده» اجتناب کنيد. چون بدون شک باعث رد صورتجلسه شما ميگردد.

دقت نماييد که شماره رهگيري صادره جهت صورتجلسه شما عامل اصلي شناسايي و پذيرش صورتجلسه است. حتما" در بالاي برگه صورتجلسه شماره رهگيري و بارکد صادر شده ذکر شود، همچنين يک نسخه ازرسيد پذيرش اينترنتي شامل شماره و بارکد رهگيري را روي پاکت الصاق نماييد. کمرنگ يا ناخوانا بودن کد رهگيري موجب عدم تاييد صورتجلسه شما مي شود.

•       اگر همزمان پيش ثبت نام چندين صورتجلسه را انجام داده ايد  همه را در يک پوشه و پاکت گذاشته و ارسال کنيد و قسمت بالاي  رسيدها را که شماره رهگيري بر روي آن نوشته شده است جدا کنيد و همه را بر روي يک پاکت الصاق نماييد.

•       چنانچه شماره ثبت و يا شناسه ملي شرکت يا مؤسسه شما با هم همخواني ندارد يا بيش از يک شناسه ملي به شرکت شما اختصاص داده شده و به همين دليل اجازه پذيرش صورتجلسه به شما داده نميشود، قبل از اقدام به پذيرش صورتجلسه خود حتما" به واحد تعيين نام شناسه ملي مستقر در اداره تعيين نام ثبت شرکتها مراجعه کنيد.

•       درصورتي که تمايل به  استفاده از خدمات يک وکيل را داريد، به خاطر داشته باشيد که حتما اصل يا کپي برابر اصل وکالتنامه وکيل را به پرونده خود ملحق کنيد، وگرنه در صورت تجديد نظر بعدي و در طي مراحل بعد ازارسال مدارک امکان ضميمه وکيل و وکالتنامه به پرونده وجود نخواهد داشت.

•       تاريخ صورتجلسه موضوع بسيار با اهميتي است. دقت نماييد که تاريخ ذکر شده در هر دو صورتجلسه امضا شده يکي باشد و با تاريخ ذکر شده در سامانه نيز دقيقا" منطبق باشد.