ثبت تغییرات موسسه در کرج

روال و روند تغييرات موسسات غير تجاري دقيقا همانند شرکتهاست. انواع تغييرات در موسسه شامل موارد ذيل است:

  • تغيير نام
  • تغيير آدرس
  • تغيير موضوع
  • افزايش و کاهش سرمايه
  • تغييرات هيات مديره
  • نقل و انتقال سهم الشرکه

براي انجام هر يک از موارد مذکور صورتجلسه اي در دو نسخه تنظيم شده و در مجمع عمومي فوق العاده به امضاي کليه اعضا مي رسد. سپس به همراه مدارک شناسايي مدير عامل و مدارک تأسيس شرکت و ساير مدارک متناسب با نوع تغييرات به اداره ثبت شرکتها ارجاع مي گردد

جهت آشنايي با مراحل و شرايط تغييرات در موسسات غير تجاري بطور جداگانه به شرح هر يک از آنها مي پردازيم:

تغيير موضوع موسسه در کرج

جهت تغيير در موضوع موسسه رعايت نکات و مدارک ذيل ضروري است:

الف-تشکيل مجمع عمومي فوق العاده

ب-تنظيم صورت جلسه د ر2 نسخه که به امضاء کليه شرکائ خواهد رسيد.

ج-مداجعه دبه قسمت ارجاع اداره ثبت و تحويل صورت جلسه

د-مميز مربوطه پس از بررسي اوليه وقت مراجعه را تعيين نموده و قبض رسيد صادر و تحويل متقاضي مي نمايد.

ط-مدارک جهت بررسي به مميز تعيين شده به همراه پرونده پس از ثبت در دفتر انديکاتور ،تحويل داده خواهد شد.

ع-مميز مربوطه بعد از بررسي مدارک و در صورت عدم وجود نقص ، آگهي لازم را تهيه و پس از امضاي رئيس ، تايپ مي شود.

ه-شرکاء يا نماينده آنها جهت پرداخت حق الثبت به حسابداري مراجعه و پس از پرداخت و اخذ رسيد مچددا به قسمت ثبت شرکتها مراجعه و مسئول ثبت در دفتر ثبت از متقاضي اخذ و امضاء نموده  و امضاي ذيل ثبت را گواهي مي نمايد.

ي-آگهي تاسيس توسط مسئول مربوطه امضاء و ممهو ر که پس از پرداخت حق نشر در دفتر آگهي به ذيفنع تحويل مي گردد.

تغيير نام موسسه در کرج

جهت تغيير نام موسسه غير تجاري در کرج مراحل و مدارک ذيل مورد نياز است:

الف-تشکيل مجمع عمومي فوق العاده و تنظيم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کليه شرکاء حاضر در مجمع.

ب-مراجعه به واحد تعيين نام و تاييد و اخذ نام جديد

ج-تحويل صورت جلسه به قسمت (پذيرش)اداره ثبت

د-طي مراحل مذکور در بند 1

تغيير محل موسسه در کرج

جهت تغيير محل موسسه غير تجاري مراحل و مدارک ذيل مورد نياز است:

الف-تشکيل مجمع عمومي فوق العاده و تنظيم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کليه شرکاء حاضر در مجمع.

ب-طي مراحل مذکور در بند 1

کاهش سرمايه  و خروج شريک در کرج

هر يک از شرکاء مي توانند نسبت به کاهش سرمايه خود اقدام و همچنين مي توانند با اخذ کليه سرمايه خود از موسسه خارج شوند. جهت کاهش سرمايه و خروج شريک در موسسه غير تجاري مدارک زير لازم  و مراحل ذيل بايد طي شود:

الف-تشکيل مجمع عمومي فوق العاده و تنظيم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.

ب-طي مراحل مذکور در بند 1

ج-حضور اشخاصي که سهم الشرکه آنان کاهش يافته يا از موسسه خارج شده اند در اداره ثبت شرکتها براي امضاء ذيل دفاتر ثبت الزامي است.

د- ساير شرکاء که سهم الشرکه آنان افزايش نيافته مي توانند به يکي از شرکاء وکالت داده يا خود در اداره ثبت شرکتها براي امضاي ذيل ثبت حاضر شوند.

ي-به همراه داشتن کارت شناسايي معتبر يا شناسنامه جهت امضاي ذيل دفاتر ثبت الزامي است.

افزايش سرمايه و ورود شريک جديد در کرج

شرکاء مي توانند با تشکيل مجمع فوق العاده نسبت به افزايش سرمايه و پذيرش و ورود شريک جديد اقدام نمايند و جهت افزايش سرمايه و ورود شريک جديد در موسسه غير تجاري مدارک و مراحل ذيل بايد طي و رعايت شود:

الف-تشکيل مجمع عمومي فوق العاده و تنظيم صورت جلسه در 2 نسخه با امضاء کليه شرکاء حاضر در مجمع

ب-طي مراحل مذکور در بند 1.