ثبت تغییرات موسسه در کرج

شرکاء موسسه مي توانند با اختيار حاصله از اساسنامه شرکت و با تشکيل مجمع عمومي فوق العاده نسبت به تغييرات مذکور در ذيل اقدام نمايند که عبارتند :

  • تغيير محل شرکت
  • تغيير نام شرکت
  • تغيير موضوع شرکت و الحاق مواردي به موضوع شرکت
  • نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
  • افزايش سرمايه شرکت با ورود شريک يا شرکاء جديد
  • افزايش سرمايه شرکت بدون ورود شريک يا شرکاء جديد
  • کاهش سرمايه شرکت بدون خروج شريک
  • کاهش سرمايه شرکت با خروج شريک
  • تغييرات و اصلاح مواد اساسنامه

تغییر آدرس موسسه در کرج

جهت تغيير آدرس يک موسسه در محدوده حوزه اي که شرکت در آن ثبت شده است، لازم است مراحل ذيل طي شده و مدارک زير ارائه و به اداره ثبت شرکتهای کرج ارجاع گردد:

جهت تغيير آدرس موسسه  لازم است مجمع عمومي فوق‌العاده تنظيم شده و صورتجلسه‌‌اي مبني بر اين تغيير تنظيم شده و توسط همه شرکاء شرکت با ذکر ميزان سهم الشرکه هر يک امضا گردد.

در صورتي که اعضاي شرکت بيشتر از 12 نفر باشند مي‌بايست کليه اعضاي هيأت نظار نيز ذيل صورتجلسه تنظيم شده را امضاء کنند. )

صورتجلسه تنظيمي مي‌بايست ظرف حداکثر يک ماه از تاريخ تشکيل جلسه مجمع به‌وسيله يکي از اعضاي شرکت و يا وکيل رسمي شرکت به همراه مدارک ذيل به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

مدارک لازم:

کپي شناسنامه و کارت ملي همه اعضاي شرکت (در صورتي که شرکت هيأت نظار داشته باشد، کپي مدارک کليه اعضاي هيأت نظار)

کپي آگهي تأسيس و روزنامه رسمي تأسيس شرکت

کپي روزنامه آخرين تغييرات شرکت در صورتيکه شرکت تغييراتي داشته باشد.

تغيير موضوع موسسه در کرج

براي تغيير موضوع موسسه يا الحاق مواردي به موضوع در موسسات اعضاي شرکت جلسه مجمع عمومي فوق العاده تشکيل داده و صورتجلسه‌اي مبني بر موضوع جديد تنظيم و هر شريک با ذکر ميزان سهم الشرکه خود امضاء مي‌نمايد.

مسلما چنانچه موضوع شرکت مجوزي باشد، لازم است برگ مجوز از مرجع ذيصلاح دريافت شده و به انضمام صورتجلسه به واحد ثبت صورتجلسات اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

تغييرات ميزان سرمايه موسسه در کرج

در موسسات تصميم‌گيري راجع به مقدار سهم الشرکه شرکاي شرکت، افزايش سرمايه شرکت يا کاهش آن با تشکيل مجمع عمومي فوق العاده صورت مي‌گيرد.

براي افزايش سرمايه موسسه از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير لازم است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان «افزايش سرمايه از طريق افزايش سهم الشرکه»

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از افزايش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود.)

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي شرکاي فعلي و شرکاي جديد

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد.

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در صورتيکه سرمايه اضافه شده غير نقدي باشد، لازم است سرمايه غير نقدي تنظيم و تقويم و توسط شرکا امضاء شده و با بقيه مدارک ارائه گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست  مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد.

براي کاهش سرمايه موسسه از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير لازم است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان «کاهش سرمايه موسسه از طريق افزايش سهم الشرکه»

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از کاهش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود.)

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي کليه شرکاي فعلي

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد.

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست  مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد.

ورود و خروج هيأت مديره موسسه در کرج

 موسسات در کرج براي هرگونه تغيير و همچنين ورود و خروج اعضاي هيات مديره لازم است که همه يا اکثريت شرکاي شرکت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشکيل داده و صورتجلسه‌اي تنظيم و امضا نمايند و سپس به اداره ثبت شرکتها تحويل دهند تا نسبت به درج آگهي تغييرات آن اقدام گردد.

همچنين در صورتي که شرکت قصد انجام تغيير در پست‌هاي مديران را داشته باشد بايستي جلسه هيأت مديره تشکيل گردد و پس از تهيه صورتجلسه لازم و امضاي آن توسط اعضاي هيأت مديره و تحويل آن به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت آگهي اقدام گردد.

ثبت موسه در کرج

قبل از اینکه به مراحل و شرایط ثبت تغییرات موسسه در کرج بپردازیم توضیحی کوتاه در رابطه باموسسات خواهیم داشت:

مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معیین در مالکیت بحش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی میپردازد و طرف معامله واقع میشود . مؤسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند.

حداقل سرمایه برای ثبت موسسه در کرج

کمترین سرمايه براي ثبت موسسه در کرج يک ميليون ريال یا به عبارتی يکصد هزار تومان مي‌باشد و نيازبه تاديه تمام يا قسمتي از اين مبلغ به حسابي در بانک  نيست. سرمايه در موسسه در کرج تبديل به سهم الشرکه مي شود و سرمايه گذاران نيز شرکاءناميده مي شوند. سرمايه يک شرکت با توجه به موضوع و سطح فعاليت آن تعيين مي‌گردد و در مسائلي همچون دريافت تسهيلات بانکي يا انعقاد قراردادها ، دريافت نمايندگي‌ها ، شرکت در مناقصات و مزايدات و مي‌تواند بسيار تاثير گذار باشد. با اين وجود براي ثبت موسسه در کرج هيچگونه منع قانوني براي تعيين مقدار سرمايه شرکت وجود ندارد و مي‌شود سرمايه را همان حداقل (يک ميليون ريال) در نظر گرفت.

همچنين نقل و انتقال سهم الشرکه در اين نوع از شرکت‌ها در يکي از دفاتر اسناد رسمي و يا با تنظيم صورتجلسه‌ي دو مرحله‌اي در اداره ثبت شرکت‌ها صورت مي‌گيرد

شرايط شرکا و هيئت مديره و بازرسين براي ثبت موسسه در کرج

موسسه حداقل ازدو نفر اعضا  تشکيل مي‌شود که سن قانوني حداقل يکي از شرکا بايد  بالاي 18 سال باشد

افراد زير 18 سال نمي‌توانند به عنوان مديرعامل و يا عضو هيئت مديره انتخاب شوند و تنها مي‌توانند به عنوان شريک در شرکت حضور داشته باشند.

اگر تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشد، شرکت بايد داراي هيئت نظار  (ناظرين )بوده و هيات مزبور بايد لااقل سالي يکبار مجمع عمومي شرکاء را تشکيل دهد.

حداقل تعداد مديران 1 نفر مي‌باشد و حداکثري براي تعداد اعضاي هيئت‌مديره پيش بيني نشده است. (بهتر است به جهت اخذ راي در تصميم گيري ها و مشخص شدن راي اکثريت ، تعداد افرد هيئت‌مديره فرد باشد)

اعضاء هيئت‌مديره نبايد کارمند دولت باشند

اعضاء هيئت‌مديره نبايد داراي سابقه کيفري (سوء پيشينه) باشند

اعضاء هيئت‌مديره براي مدت نامحدود مگر اينکه خلاف اين امر در اساسنامه مقرر گردد

انتخاب بازرس يا بازرسين  درموسسه در کرج اجباری نمیباشد

مدارک لازم براي ثبت موسسه در کرج

کپي شناسنامه و کارت ملي کليه اعضاي هيأت مديره و مديران در صورتي که خارج از افراد سهام دار باشند.

گواهي عدم سوء پيشينه دريافت شده از دفاتر پليس+10

امضاي اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان هاي دولتي توسط کليه اعضاي هيأت مديره

اعلام اسامي مورد نظر براي شرکت به ترتيب اولويت

اعلام موضوع فعاليت شرکت

اعلام آدرس محل فعاليت شرکت

اعلام ميزان سرمايه شرکت ( حداقل سرمايه همانطور که گفته شد يکصد ميليون ريال مي باشد)

اعلام سهامداران و ميزان سهام آنان

اعلام مديران شرکت و سمت آنها

اعلام صاحبان امضاء

تهيه اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومي موسسين و هيات مديره

فرايند ثبت موسسه در کرج

تکميل مدارک درخواستي و تحويل به تهران ثبت

اعلام پنج نام سه سيلابي به ترتيب اولويت

تعيين مييزان سهم اعضاي سهامدار

تعيين سمت اعضا

تعيين ميزان سرمايه شرکت

ثبت در سامانه اطلاعات ثبت شرکت ها و دريافتپذيرش

دريافت نام تاييد شده از سامانه

دريافت امضا اعضاء در مدارک اصلي شرکت

مراجعه نماينده تهران ثبت با پيش آگهي براي دريافت پرونده و شماره ثبت به اداره ثبت شرکت ها

تحويل مدارک به موکل