ثبت شرکت بازرگانی در کرج

ثبت شرکت بازرگانی در کرج با موضوع شرکت بازرگاني ثبت مي شود . موضوع بازرگاني عبارت است از :

انجام خريد ، فروش ، توزيع ، واردات ، صادرات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني اخذ و اعطاي نمايندگي ، شرکت در کليه نمايشگاهها و سمينارها و همايشهاي داخلي و خارجي . رويه ثبت شرکت بدين صورت ميباشد که ابتدا بايد نوع شرکت انتخاب شود ، شرکت مسئوليت محدود و شرکت سهامي خاص ،شرکت مسئوليت محدود با حداقل 2 نفر عضو تشکيل و شرکت سهامي خاص با حداقل 5 نفر عضو تشکيل ميشود . آيا مدرک تحصيلي اعضا براي شرکتهاي بازرگاني مهم ميباشد ؟ بايد گفت که مدير عامل شرکت بايد حداقل داراي مدرک تحصيلي ديپلم ميباشد . ضمنا حداقل سن مديرعامل بايد بيش از 23 سال باشد . اين محدوديتهايي است که براي شرکتهاي بازرگاني برقرار است که در زمان اخذ کارت بازرگاني گريبانگير شرکتها ميگردد . پس از تعيين نوع  شرکت يعني ثبت شرکت مسئوليت محدود يا ثبت شرکت سهامي خاص ، مدرک زير بايد تهيه گردد : 1- کپي مدارک شناسايي اعضا 2- گواهي عدم سو پيشينه براي کليه اعضا  پس از تهيه اين مدارک نسبت به تهيه مدارک زير اقدام ميگردد :  اساسنامه ، شرکتنامه (براي شرکتها ي مسئوليت محدود ) ،اظهارنامه ثبت شرکت ، صورتجلسات مجمع عمومي  سپس کليه مدارک مورد نياز بر روي سامان ثبت شرکتها بارگذاري ميشود . مراحل ثبت شرکت بطور کامل در سامانه ثبت شرکتها شرح داده شده است .پس از ثبت شرکت بازرگاني ميبيست نسبت به اخذ کارت بازرگاني اقدام گردد. ابتدا پلمپ دفاتر مالياتي اخذ ميگردد . سپس اظهارنامه تجارتخانه که همان آدرس شرکت ميباشد تسليم سازمان ثبت شرکتها ميگردد . سپس در سامانه اتاق بازرگاني اطلاعات شرکت و مدير عامل و اظهارنامه ثبت شرکت ثبت ميگردد . سپس نسبت به اخذ کد اقتصادي اقدام ميگردد . مدارک مورد نياز جهت کارت بازرگاني عبارتند از : مفاصا حساب مالياتي ، گواهي عدم سو پيشينه ، گواهي بانک نسبت به افتتاح حساب جاري ، گواهي امضا مدير عامل . سپس از اتاق بازرگاني  وقت گرفته ميشود . کليه مدارک مورد نياز يعني اصل مدارک در زمان تعيين شده به اتاق بازرگاني ارائه ميگردد . مدير عامل شرکت بازرگاني بايد در يک دوره 17 ساعته که توسط اتاق بازرگاني برگزار ميگردد شرکت نمايد . پس از آن نسبت به صدور کارت بازرگاني الکترونيکي اقدام ميگردد . هر سال ميبايست کارت بازرگاني تمديد گردد.

مراحل ثبت شرکت بازرگانی (در قالب سهامی خاص  و مسئولیت محدود) در حوزه ثبتی کرج و استان البرز                                                                                           

 با توجع به نوع ثبت شرکت در قالب ثبتی سهامی خاص سرمایه شما باید یک میلیون ریال باشد که در هرحال 35درصد از این سرمایه در یکی از بانکها نقدا توسط اعضا پرداخت می شود در مورد 65درصد باقی آن توسط سهامداران تعهد به پرداخت می گردد.                                                                                                            

مراحل ثبتی شرکت بازرگانی سهامی خاص در کرج :                                                                                  

چنانچه تمایل به همکاری با ثبت شرکت تدبیر را داشته باشید مدارک مورد نیاز را به وکلای مجموعه تحویل داده و نامهای مورد نظر خود را که عبارت از 5 نام که هر کدام دارای سه سیلاب باشد را با کارشناسان موسسه حقوقی تدبیر در میان گذاشته و چنانچه دارای ایرادات احتمالی بود توسط کارشناسان مجموعه مرتفع شده وجهت تعیین نام به اداره ثبت شرکتهای کرج ارسال می گردد .پس از تایید نام وامضای سایر اوراق توسط وکلای وتکمیل مدارک (از جمله فیش بانکی )این مدارک و اوراق از سوی مجموعه به اداره ثبت شرکتها کرج ،آگهی تاسیس شرکت شما در این اداره ثبت کرج آماده تحویل خواهد بود که وکلای مجموعه تحویل و پس از اخذ آگهی تاسیس وگرفتن شماره ثبت و شناسه ملی شرکت شما این آگهی به روزنامه رسمی ارسالو در نوبت چاپ روزنامه رسمی قرار می گیرد .   

ثبت نام شرکت بازرگانی در کرج

نام هایی که برای شرکت انتخاب می نمایید باید دارای شرایطی به شرح ذیل باشد:

 1.  دارای معنا و مفهوم باشد.
 2.  با فرهنگ اسلامی مطابقت نداشته باشد.
 3. سابقه ثبت نداشته باشد.
 4. اسم شرکت باید سه سیلاب باشد.

لازم به ذکر است، کلماتی از قبیل بازرگانی، گروه بازرگانی ،خدمات بازرگانی و… شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص در کرج

 • حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس.
 • حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
 • حداقل سرمایه 1000000ریال.
 • حداقل سن مدیر عامل شرکت باید 23 سال باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص در کرج

 • رونوشت مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
 • امضای اقرارنامه.
 • اصل گواهی عدم سوپیشینه .
 • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 • تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی بامسئولیت محدود در کرج

 • وجود حداقل 2 نفر عضو.
 • حداقل سرمایه 10.0000 ریال.
 • تعهد با پرداخت کل سرمایه.
 • حداقل سن مدیر عامل شرکت باید 23 سال باشد.

مدارک ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود در کرج

 • کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه.
 • امضای اقرارنامه.
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.

کارت بازرگانی برای شرکت های بازرگانی در کرج

تشريفات صدور كارت بازرگاني اداره كل ثبت شركتها و ماليكت صنعتي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. بدو امر مراحل و مدارك مورد نياز اداره ثبت شركتها ذكر و مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نياز اتاق بازرگاني شرح داده مي شود.

سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني

پلمپ دفاتر تجارتي ( روزنامه و كل ) سال جاري و ارائه گواهي پلمپ دفاتر تجارتي، جهت اخذ کارت بازرگاني

يك برگ فتوكپي شناسنامه ( صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد )، جهت اخذ كارت بازرگاني

فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن ( صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد)، جهت اخذ کارت بازرگاني

فيش پرداختي حق الثبت نام دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني

چنانچه امور توسط وكيل رسمي شركت يا شخص انجام مي شود اصل يا فتوكپي برابر اصل سند رسمي وكالت، جهت اخذ کارت ب��زرگاني