ثبت شرکت تعاونی

شركت هاي تعاوني شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضا دراختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداريها شوراهاي اسلامي كشوري بنياد مستضعفان مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 قانون اساسي از راه ام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تمليك بيع شرط فروش اقساطي و صلح اقدام به كمك در تامين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند. تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هاي مربوط به كشاورزي دامداري دامپروري و پرورش و غيره تعاوني هاي توزيع شامل تعاوني هايي مي شوند كه نياز مشاغل توليدي يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تامين مي نمايند.

تاسيس شركتهاي تعاوني بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده اي افراد واجد شرايط عضويت مي باشد صورت مي گيرد. تعداد اعضاي مجمع عمومي موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هيئت موسس و يك نفر به عنوان نماينده در اداره كل تعاون مي باشند. دراولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي كه با شركت متقاضيان همراه با رسيد لازم التاديه سهام مقرر تشكيل مي شود اساسنامه پيشنهادي پس از بحث و بررسي با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصويب شده و اعضايي كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي توانند درهمان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند.(مستفاد از ماده 31).

حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاوني ها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آيين نامه مصوبه وزارت تعاون تعيين مي گردد. ولي در هر حال تعداد اعضا از 7 نفر كمتر نخواهد بود(ماده 6).

در اولين جلسه مجمع عمومي عادي اعضاي هيئت مديره انتخاب مي گردند ودر اولين جلسه هيئت مديره اسامي و مشخصات كامل اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرسان شركت تهيه و جهت بررسي تقديم اداره كل تعاون مي گردد. اولين هيئت مديره منتخب شركت تعاوني مكلف است پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد.

براي انجام ثبت شركتها و اتحاديه هاي تعاوني پس از طرح و تصويب آن ارائه مدارك مندرج در ماده 51 الزامي مي باشد كه بايد در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود

مدارک  مورد نياز جهت ثبت شرکت تعاوني

تقاضاي  کتبي ثبت

داشتن طرح پيشنهادي و  مجوز صادره از وزارت تعاون

رسيد پرداخت مقدار لازم التأديه‌ي سرمايه

موافقت‌  نامه اصولي تشکيل شرکت يا اتحاديه

اولين هيأت مديره‌ي انتخاب شده  در شرکت تعاوني، مسئوليت دارد که پس از اعلام قبولي با انجام تشريفات اداري لازم نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد. لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمايه‌ي تأمين يا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌  تأسيس شرکت، بايد برابر با يا بيشتراز 541 درصد کل سرمايه‌ي شرکت باشد و هر تعاوني هنگامي ثبت و تشکيل مي‌گردد که حداقل يک سوم سرمايه‌ي آن پرداخت و در صورتي که به صورت نقدي و جنسي باشد؛ تقديم و تسليم شده باشد. اعضاي تعاوني نيز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ي سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.

مراحل ثبت شرکت تعاوني

- عقد قرارداد ثبت شرکت تعاوني با ثبت شرکت تدبیر

- جمع آوري  مدارک لازم

- انتخاب نام براي شرکت و ثبت نام شرکت

- امضاء اساسنامه و فرم هاي مورد نياز توسط متقاضي

روند مراحل اداري در اداره ثبت شرکت ها

- ارائه  شماره ثبت، آگهي ثبت و روزنامه رسمي به مشتري

تعريف تعاون

تعاون ‚ تجسم  عيني وعملي آمال  و ارزش هاي جهاني بشر مثل آزادي  ‚ برابري ‚ اتحاد ‚ عدالت ‚ انصاف ‚ و در نهايت موفقيت اعضاء در دستيابي به اهداف مشترک است که با استفاده از روش هاي نوين کار گروهي و جمعي  ‚ تحقق مي يابد .

تصميم به تشکيل تعاوني ‚ به عنوان يکي از راهکارهاي مطمئن در ايجاد بستري مناسب به منظورخلق  گروه و تيم هايي که با هدف رفع نيازهاي مشترک اعضاء از جمله مباحث اقتصادي ‚ اشتغال ‚ نيازهاي فرهنگي و اجتماعي تشکيل مي شوند ‚ يک روش و رويکرد پسنديده و ارزشمند است . بهره گيري از توانمندي هاي فکري و مادي ديگران و ايجاد شرايط لازم درجهت تشريک مساعي ‚ مشارکت در تصميم گيري ها و بهره مندي ازمنافع مشترک درکار و فکر از جديدترين شيوه هاي مناسب مديريتي و اعتقادات اجتماعي است که با اعتقادات ديني ما نيز عجين و همسان است .

با اين حال همواره مشکلات عديده اي پيش روي متقاضيان تشکيل تعاوني وجود داشته است که از جمله آنها عدم دسترسي به اطلاعات لازم ‚ موثر وکاربردي از مراحل مختلف تشکيل تعاوني و نحوه انجام فرآيندآن بوده است . در اين رابطه ترويج تعاون همواره سعي داشته است تا با ارائه روش ها و راهنمايي هاي مناسب در اين مسير گام بردارد .

اگر شما تصميم داريد با کمک دوستان ‚ همکاران ‚ همکلاسي ها و آشنايان خود يک شرکت تعاوني تشکيل دهيد ، با بهره گيري از راهنمايي هاي اين مجموعه و بهره مندي از مشورت کارشناسان ثبت شرکت بين الملل و کسب راهنمائيهاي لازم فعاليت خود را آغاز نموده و يک تعاوني موفق داشته باشيد ..