ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در کرج

در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود تصميم‌گيري راجع به مقدار سهم الشرکه شرکاي شرکت، افزايش سرمايه شرکت يا کاهش آن با تشکيل مجمع عمومي فوق العاده صورت مي‌گيرد.

براي افزايش سرمايه شرکت با مسئوليت محدود از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير لازم است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان «افزايش سرمايه از طريق افزايش سهم الشرکه

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از افزايش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود)

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي شرکاي فعلي و شرکاي جديد

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد.

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در صورتيکه سرمايه اضافه شده غير نقدي باشد، لازم است سرمايه غير نقدي تنظيم و تقويم و توسط شرکا امضاء شده و با بقيه مدارک ارائه گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست – مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... – جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد.

براي کاهش سرمايه شرکت با مسئوليت محدود از طريق افزايش سهم‌الشرکه شرکا مدارک زير لازم است:

صورتجلسه تنظيم و امضا شده با عنوان ((کاهش سرمايه شرکت بامسئوليت محدود از طريق افزايش سهم الشرکه))

ليست کامل شرکاي شرکت و ميزان سهم الشرکه آنها ( پيش و پس از کاهش سرمايه) با امضاي آنها (که در صورتي که تعداد شرکاي شرکت زياد باشد به صورت جداگانه ارائه مي‌شود، در غير اين صورت اين فهرست در ابتدا و ذيل صورتجلسه درج شده و امضاء مي شود)

کپي برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملي کليه شرکاي فعلي

برگه نمايندگي و مدارک شناسايي نماينده در صورتي که يکي از اعضاي فعلي و يا اعضاي جديد شخص حقوقي باشد.

اگر کليه شرکا در جلسه حضور نداشته باشند و جلسه با حضور اکثريت اعضا تشکيل شود لازم است طبق اساسنامه شرکت آگهي دعوت منتشر شده و آگهي مذکور به همراه ساير مدارک به اداره ثبت شرکتها ارجاع گردد.

در مورد برخي از شرکتها که فعاليت آن‌ها تحت نظر مراجع خاصي‌ست – مانند شرکتهايي با موضوع فعاليت تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، بانک مرکزي و ... – جهت هرگونه افزايش يا کاهش در سرمايه لازم است از مرجع ذيصلاح مجوز دريافت گردد.

افزايش و کاهش سرمايه در شرکت سهامي خاص در کرج چگونه است؟            

تدبیر بدليل کثرت موارد پرسش در زمينه کاهش و افزايش سرمايه در شرکتهاي سهامي خاص بر آن شد که مطالب کامل وبدون نقصي را گردهم آورده تا بازديدکنندگان محترم را در اين امر مهم راهنمايي نمايد. ليکن کارشناسان زبده تهران ثبت جهت پاسخگويي به سوالات شما همواره در کنار شما خواهند بود.

افزايش سرمايه در شرکتهاي سهامي خاص

در شرکت هاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه کثيرالانتشاري که آگهي هاي مربوط به شرکت در آن منتشر مي گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در اين آگهي بايد اطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه، مبلغ اسمي سهام جديد، حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم، تعداد سهامي که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنها را دارد و مهلت پذيره نويسي و نحوه پرداخت بيان گردد. در صورتي که براي سهام جديد شرايطي خاص در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در آگهي قيد خواهد گرديد. براي ثبت افزايش سرمايه شرکت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارک زير به مرجع ثبت شرکت ها کافي خواهد بود:

صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده که افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيئت مديره داده است و در صورت اخير صورتجلسه هيئت مديره که افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.

يک نسخه از روزنامه اي که آگهي مذکور اين قانون در آن منتشر شده است.

اظهارنامه مشعر بر فروش کليه سهام جديد و در صورتي که سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد گردد.

در صورتي که قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غيرنقدي باشد بايد تمام قسمت غيرنقدي تحويل گرديده و با رعايت اين قانون به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده باشد.

مجمع عمومي فوق العاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذيره نويسان سهام جديد تشکيل شده و يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده بايد به اظهارنامه ضميمه گردد، اظهارنامه هاي مذکور بايد به امضاي کليه اعضاي هيئت مديره برسد.

افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام در کرج

در اين طريق شرکت سهامي اقدام به بالا بردن بهاي اسمي سهام خود مي نمايد. به طور مثال شرکتي داراي پانصد سهم هزار ريالي است و مي خواهد سرمايه اش را دو برابر نمايد. مجمع عمومي اين طريق را مورد تصويب قرار مي دهد و مقرر مي نمايد که از اين پس هر سهم 2000 ريال ارزش خواهد داشت و از صاحبان سرمايه ميخواهد که به نسبت سهام خود مبلغ اضافي را پرداخت نمايند.

افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي که براي صاحبان سهام ايجاد تعهد نمايد ممکن نيست مگر آنکه کليه صاحبان سهام با آن موافق باشند. اين قاعده بدين جهت تدوين شده که طبق اصل کلي هيچ اکثريتي حق ندارد بر تعهدات شرکا بيفزايد در واقع نمي توان شرکا را وادار کرد علاوه بر آنچه در شرکت دارند مبلغي به شرکت بياورند.

در موردي که افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي گيرد کليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود و نيز سهام جديدي که در قبال افزايش سرمايه صادر مي شود بايد هنگام پذيره نويسي بر حسب مورد کلا پرداخته يا تهاتر (برطرف شدن يا حذف دو دين متقابل را تا اندازه اي که با هم معادلند، تهاتر مي نامند.) گردد.

مقررات کلي مربوط به افزايش سرمايه در کرج

تصميم مربوط به افزايش سرمايه در صلاحيت انحصاري مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. اساسنامه شرکت نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد. براي افزايش سرمايه شرکت رعايت 3 نکته لازم است:

  • تصويب مجمع عمومي فوق العاده
  • تاديه تمام سرمايه قبلي شرکت
  • تاديه مبلغي افزايش سرمايه

مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيئت مديره پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت در مورد افزايش سرمايه شرکت اتخاذ تصميم مي نمايد. مجمع مزبور ضمن اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن را تعيين يا اختيار آن را به هيئت مديره واگذار خواهد نمود. هيئت مديره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداکثر ظرف يک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شرکت، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمايد تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي گردد.