ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در کرج

توضيحات تکميلي ثبت تغيير موضوع شرکت سهامي خاص در کرج

کليه تغييرات شخصيت هاي حقوقي مي بايست به طريقي به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود . که اين امر از طريق تنظيم صورتجلسات و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري در کرج صورت ميگيرد است. در نهايت اين تغييرات به صورت آگهي تغيير منتشر ميگردد

با توجه به تغييرات شرکت سهامي خاص صورتجلسات در سه مجمع عمومي فوق العاده ،عادي بطور فوق العاده و هيئت مديره تنظيم ميشوند. تصميماتي که براساس آن مواد مندرج در اساسنامه را تغيير دهد از قبيل، الحاق و يا تغيير موضوع فعاليت ، تغيير آدرس ،افزايش سرمايه ، انحلال ،ورود و يا خروج شريک در  مجمع عمومي فوق العاده تصويا و صورتجلسه مربوطه تنظيم ميگردد.

موسسين شرکت سهامي خاص به اين نکته توجه فرمايند در صورتي که موضوع جديد فعاليت آنها نيازمند به مجوز و يا موافقت اصولي باشد مي بايست از ارگانهاي ذي صلاح در کرج و استان البرز آن را دريافت نمايند و با اصل صورتجلسه تنظيم شده که به امضاء کليه اعضاء هيئت مديره و سهامداران رسيده است به اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري در کرج ارسال نمايند و بعد از گذشت 25 الي 30 روز کاري آگهي آن را دريافت نمايند.

ثبت صورتجلسه تغيير موضوع فعاليت شرکت سهامي خاص در کرج و استان البرز به جهت مهم بودن نوع فعاليت در تخصص کارشناسان خبره در اين نوع خدمات ثبتي مي باشد به منظور کسب اطلاعات تکميلي در اين زمينه با مشاورين مجرب و متخصص موسسه حقوقی تدبیر در تماس باشيد

مدارک و مراحل ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در کرج

جهت ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت نيازمند مدارک ثبتي شرکت ،آخرين ليست سهامداران و يا شرکا شرکت ، روزنامه تأسيس ، کليه روزنامه هاي تغييرات و مجوز فعاليت در صورت لزوم مي باشيم.

پس از تنظيم صورتجلسه اي در قالب مجمع عمومي فوق العاده با ذکر نام سهامداران و يا شرکا همراه با درصد سهام آنهاوامضا ذيل صورتجلسه توسط سهامداران و يا شرکا شرکت ، صورتجلسه الحاق به موضوع در سامانه ثبت تغييرات اداره ثبت شرکتها ثبت و مدارک از طريق پست به اداره مذکور ارسال خواهد گرديد . درصورت تأييد موضوع فعاليت الحاق شده آگهي تغييرات صادر و پس از آن در روزنامه رسمي کشور جهت اطلاع عموم منتشر مي گردد.

نکات مهم در خصوص ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در کرج

در تنظيم موضوع فعاليت توجه به نکات ذيل حائز اهميت مي باشد:

-موضوعات شرکتي را از موضوعات فعاليت مؤسسات غير تجاري تفکيک نماييد.

-موضوعاتي که نياز به مجوز دارند با ذکر شماره مجوز در موضوع تنظيم گردند.

-موضوع فعايت شرکتهاي تعاوني به صورت تک موضوعي مي باشد.

-امکان تنظيم موضوعات گوناگون در کنار يکديگر در قالب شرکتهاي چندمنظوره امکان پذير مي باشد.

-در تنظيم الحاق به موضوع يا تغيير موضوع شرکت تدوين موضوعات بازرگاني که جز لاينفک فعاليت هر شرکت مي باشد اهميت دارد.