نقل و انتقال برند

توضيحاتي در خصوص نقل وانتقال برند ، علائم ، اسم و نشان ، لوگو وعلامت تجاري

 بر اساس  قوانين تجارت واگذاري و نقل و انتقال برند و علامت علامت تجاري  ممکن مي باشد. منظور از نقل و انتقال همان خريد و فروش علامت تجاري مي باشد که توافق طرفين بالاخص مالک علامت براي نقل و انتقال علامت تجاري لازم است .

نقل و انتقال برند وعلامت تجاري به دو شکل امکان پذير مي باشد

•        نقل و انتقال علامت تجاري يا برند  به صورت جبري  (غير ارادي)

•        نقل و انتقال علامت تجاري يا برند  به به صورت قراردادي (اختياري)

انتقال برند يا علامت تجاري  به صورت جبري يا قهري در شرايطي صورت مي پذيرد که مالک اصلي علامت تجاري ثبت شده فوت کرده  که در اين حالت   وراث مي توانند با ارائه اصل گواهي  ثبت علامت و گواهي انحصار وراثت درخواست انتقال علامت تجاري را به اداره مربوطه ارائه کنند  و پس از طي  مراحل اداري ، علامت تجاري به مالکين جديد منتقل مي گردد.  منظور از  نقل و  انتقال  علامت تجاري و برند به صورت قراردادي يا اختياري اين است که  ، امتياز  علامت تجاري واگذار  مي شود . درد اين وضعيت  مالک فعلي علامت تجاري مي تواند به دليل عدم فعاليت و يا دلايلي ديگر براي مدت مشخصي امتياز انحصاري علامت تجاري خود را به شخص ديگري منتقل کند . اين اجازه درصورتي معتبر مي باشد كه اجازه نامه مربوط به آن  در ايران به ثبت رسيده باشد . مالک جديد نيز بعد از طي مراحل مربوط  به انتقال آرم تجاري مي تواند از منافع آن برخوردار گردد .

نکات زير بايد در انتقال قانوني علائم تجاري در اظهارنامه ذکر شود

•        شماره ثبت علامت تجاري در ايران .

•        نام و آدرس و تابعيت مالك جديد.

•        نام و نشاني نماينده قانوني مالك در ايران.

مدارك و اسناد قانوني انتقال مانند صلح نامه ،  سند انتقال و يا در صورتي که وکيل انتقال علامت تجاري را برعهده دارد بايد وکالتنامه انجام انتقال و تصديق ثبت علامت در ايران ضميمه اظهارنامه شود.

نقل و انتقال جزئي علامت تجاري

در نقل و انتقال علامت تجاري براي صاحب اثر  اين امکان وجود دارد که در صورتي که مايل به نقل و انتقال کامل علامت تجاري خود نباشد بتواند  بخشي از علامت و يا طبقات آن را به فرد ديگري واگذار  نمايد. در انتقال جزئي  ، علامت تجاري براي بعضي از خدمات مشخص شده انتقال مي يابد يا علامت تجاري براي استفاده در يک طبقه  يا منطقه خاصي منتقل مي شود. به طور مثال مالک علامت مشخص مي کند که از بخشي از علامت تجاري او  فقط براي خدمات صادرات استفاده شود و يا حق استفاده از برند را در شهر يا منطقه اي خاص به شخص ديگري اعطا کند . بنابراين در اين صورت بايد در قسمت ثبت تقاضاي الکترونيک نقل و انتقال علامت تجاري براي نقل و انتقال جزئي اقدام نمود و  ساير مراحل  مانند نقل و انتقال قراردادي برند مي باشد.

مقررات و منابع قانوني  نقل انتقال علامت تجاري  ، برند ، لوگو ، نشان، آرم و اسم تجاري

ماده 12 قانون ثبت علائم و اختراعات تصريح  مي کند:

علامت تجاري قابليت واگذاري و انتقال دارد  ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي واجد اعتبار است  كه وفق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد .  از اين ماده اينگونه برداشت مي شود که علامت تجاري قابل نقل و انتقال است. اما براي آن كه اين انتقال معتبر تلقي گردد انتقال علامت از صاحب قبلي به صاحب جديد بايد رسما" به ثبت برسد.

در ماده ديگري نيز اين چنين آمده است که :

تغييرات مربوط به علامت يا طبقه كالا يا صاحب علامت همچنين تغييرات مربوط به آدرس و تابعيت و نماينده قانوني او در ايران از درجه اعتبار ساقط است مگر اينكه در اداره ثبت شرکتهاي ايران به ثبت رسيده باشد. ثبت اين تغييرات بر  روي صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد. ثبت تغييرات با تسليم  اظهارنامه رسمي با امضاء صاحب علامت يا وکيل وي به عمل خواهد آمد.

لازم به ذكر است كه به موجب قوانين اظهارنامه بايد در3 نسخه تايپ شده و شماره ثبت علامت در ايران، نام محل اقامت مالک جديد  و تابعيت او  و بالاخره نام و نشاني نماينده قانوني او درايران نوشته مي شود. ضمنا" اداره مالكيت صنعتي که مرجع ثبت علائم تجاري و برند مي باشد ، رسيدگي به نقل و انتقال علامت تجاري را نيزبر عهده دارد. درشرايطي كه نقل و انتقال علامت تجاري طي سند عادي يا رسمي انجام شده باشد، متقاضي بايد به هنگام ثبت انتقال اين مدارک  را نيز به اظهارنامه خود الحاق نمايد و چنانچه علامتي در خارج ازكشور به ثبت رسيده و مالک  آن بخواهد علامت مذکور را به ايران انتقال دهد بايد  رونوشت تاييد شده  ثبت علامت در خارج از كشور را به اظهارنامه خود الصاق نمايد.

نقل و انتقال علامت تجاري ثبت شده (برند)

انتقال علامت تجاري به شخصي غير از مالک اوليه آن در ايران امکانپذير است، بنابراين مي‌توان علامت تجاري ثبت شده را با رعايت شرايط و تشريفات آن خريد و فروش نمود. طبعا براي انجام چنين انتقالي رضايت مالک فعلي علامت لازم است. براي انتقال علامت تجاري ثبت شده از شخص مالک به شخص ديگر لازم است اطلاعات تغيير مالک در اظهارنامه مالکيت علامت تجاري به شرح ذيل ذکر گردد:

شماره ثبت علامت ثبت شده

نام، مشخصات و محل اقامت مالک جديد

در صورتي که مالک شخص حقوقي باشد، مشخصات نماينده قانوني مالک

لازم است جهت انتقال علامت تجاري، سند رسمي انتقال و وکالتنامه رسمي ( اگر انجام امر انتقال به وکيل سپرده شده باشد) و پروانه مالکيت انحصاري ضميمه اظهارنامه انتقال مالکيت گردد.

مدارکي که جهت اين انتقال لازم است شامل اين موارد است:

مدارک انتقال علامت  تجاري به شخص حقيقي

الف- کپي شناسنامه و کارت ملي شخص مالک جديد

ب- اصل سند صلح

ج- اصل گواهي مصدق ثبت علامت

مدارک انتقال علامت تجاري به شخص حقوقي

الف- روزنامه رسمي تأسيس

ب- روزنامه رسمي آخرين تغييرات

ج- کپي شناسنامه و کارت ملي اعضاي شرکت

د – اصل سند صلح

ه- اصل گواهي مصدق ثبت علامت