هزینه ثبت برند در کرج

باتوجه به اینکه ثبت برند تجاری حقیقی توسط خود شخص و بنام شخص انجام می شود و برند تجاری حقوقی به ثبت برند تجاری شرکت گفته می شود .

باید توجه نمود که علاوه بر هزینه های واریزی ثبت برند ، هر برند تجاری ملزم به چاپ دو آگهی در روزنامه ی رسمی کشور دارد . که هزینه تعداد اشکال هندسی و ایعاد و اندازه برند و هم چنین ترکیب رنگی یا سیاه و سفید هزینه در بردارد 

  هزینه ثبت برند در کرج

متقاضیان درخواست ثبت برند باید توجه نمایند که هزینه های ثبت برند همانند دیگر خدمات ثبت شرکتها در هر مجموعه و موسسه حقوقی ، شامل بخش ها و قسمتهایی نیز می باشد .

ثبت برند براساس خدمات و کالاهایی که یا تولید می شود و یا در بازار عرضه می شود و به فروش می رسد . در نتیجه ثبت برند یکی از عواملی مهمی است که از سوء استفاده شدن برند جلوگیری به عمل می آورد .

در این مقاله به هزینه های ثبت برند می پردازیم :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی های لازم شما متقاضی محترم می توانید با مجتمع ثبت برند در کرج آراکس مراجعه و یا تماس حاصل فرمایید .

هزینه ثبت برند مشمول دو بخش می باشد  :

بخش اول : مربوط به موسسه ثبتی که کارشناسان موسسه و متقاضی بر اساس خدمات ارائه شده به مبلغ توافقی می رسند و متقاضی پرداخت می نماید . ( براساس اینکه مبلغ توافقی تعیین می شود ولی از عرف نباید خارج شود )

بخش دوم : هزینه های دولتی می باشد که در ذیل توضیح داده خواهد شد .

  هزینه های دولتی ثبت برند

اولین اقدام جهت ثبت برند ، تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی می باشد که در هنگام تسلیم اظهارنامه هزینه های دولتی به متقاضی جهت پرداخت اعلام می شود . در مقاله مراحل ثبت برند در کرج و شرایط ثبت برند در کرج توضیحات لازمه برای شما متقاضی گرامی جهت اقدام به ثبت برند در کرج داده شده است .

هزینه دولتی ثبت برند شامل رسیدهای واریزی و پرداختی های دولتی می باشد .

 اولین هزینه که با استارت کار صورت می پذیرد هزینه ثبت اظهارنامه برند می باشد که بسته به حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت متقاضی هزینه ها متغییر است و البته تعداد کالاهای درخواستی و طبقات مورد تقاضا که آن هم به کالاها بستگی دارد.

هزینه اول : ثبت اظهارنامه برند شرکت که با توجه به شخصیت متقاضی حقیقی و یا حقوقی بودن آن تعیین می شود متغییر می باشد . هم چنین به تعداد کالاهای درخواستی و طبقات مورد نظر بستگی دارد .   بعد از اینکه اظهارنامه تایید شد و آگهی نوبت اول چاپ شد هزینه پرداخت می شود . باید توجه کرد که پرداخت به موقع اهمیت بسیاری دارد که اگر تأخیر در پرداخت هزینه های آگهی روزنامه رسمی نوبت اول  صورت گیرد برند رد می شود و تمام هزینه های قبلی و مراحل اولیه از بین می رود .

هزینه دوم : بعد از یکماه از تایید آگهی نوبت دوم هزینه ثبت برند روزنامه رسمی دوم برند پرداخت می شود . در این صورت است که با پرداخت هزینه روزنامه دوم مالکیت برند 10 ساله بنام متقاضی می گردد .

هزینهای ثبت برند ، علائم تجاری ، علامت ، نشان و لوگوی تجاری در قالب حقیقی و حقوقی

اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) به ازاء يك طبقه

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

هزينه: (هر طبقه اضافي ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰

 ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری)

 • شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰

حق ثبت هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

 ۳ـ حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان ولوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

 ۴ـ جريمه تاخير در تمديد  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

 ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

 حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

 ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

 حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

 ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

۱۰ـ حق ثبت تغييرات  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )  (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰

۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰

۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰

 ۱۳ـ هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰

۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰

۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰

 ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت آراکس

سرعت و دقت بالا

ثبت شرکت آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت شرکت آراکس

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.