ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر به منظور کارهای تجارتی تشکیل شده است و مسئولیت هر کدام یک از شرکا تنها به میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند بستگی دارد.در اسم شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت با مسئولیت محدود قید گردد و در صورتی که این چنین نباشد اسم شرکت نباید دربردارنده اسم هیچ کدام یک از شرکاء باشد در صورتی که این چنین نباشد و شریکی که اسم او قید شده باشد دربرابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شرکت با مسئولیت محدود از آن جهت که انتقال سهم هر شریک نیاز به رضایت اکثر شركاء است به شرکت اختصاصی شبیه می باشد و از آن جهت که مسئولیت شرکاء به نسبت سرمایه آنهاست به شرکت های سرمایه شبیه است.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در کرج ، اظهارنامه + اساسنامه + شرکت نامه با امضای تمام شرکاء به اداره ثبت شرکتها داده می شود و پس از ثبت با درج آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیر الانتشار محقق می شود.

مجموع سرمایه هر شریک را سهم الشرکه گویند.

میزان مسئولیت و مشارکت شرکاء به اندازه سهم الشرکه آنهاست.

*در اسم شرکت حتما باید قید با مسئولیت محدود آورده شود تا از تضامنی بودن آن جلو گیری به عمل آید.

در شرکت با مسئولیت محدود نباید اسم هیچ کدام از شرکاء قید گردد زیرا اگر قید شود با شرکت تضامنی اشتباه گرفته خواهد شد و آن شخص در مقابل ثالث به عنوان شریک ضامن شناخته می شود.

در شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه نقدی تأدیه شود و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم گردد. در این زمان شرکت تشکيل شده محسوب می شود.

در شركتنامه باید بطور صریح تمام سرمایه غیر نقدی هر یک از شرکاء مشخص و ارزیابی شده باشد. در غیر این صورت شرکت باطل و بی اعتبار خواهد بود.

حداقل شرکاء در این شرکت دو نفر می باشند.

ویژگی های سهم الشرکه 

سهم الشرکه را نمی توان به افراد دیگر منتقل کرد مگر با رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سرمایه را دارند و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و اگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد.
انتقال با سند رسمی هم در دفتر اسناد رسمی انجام می شود هم در دفتر ثبت شرکت ها در شراكتنامه باید صراحتا قید شود که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

مدیران شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکت به وسیله مدیر یا مدیران اداره می شود.

* در شرکت های با مسئولیت محدود مدیران تمام اختیارات شرکت را دارند و محدود کردن آنها اگر در اساسنامه نباشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن است.

در شرکت های با مسئولیت محدود؛ مدیران ممکن است از شرکاء باشند یا غیر از شرکاء بخلاف شرکت های سهامی که مدیران باید از شرکاء شرکت باشند.

*مدت خدمت مدیران در شرکت های با مسئولیت محدود می تواند محدود یا نامحدود باشد، بخلاف شرکت های سهامی که مدت خدمت مدیران محدود به دو سال است.

مجمع عمومی می تواند از اختیارات مدیران بکاهد اما باید اساسنامه تغییر کند و این کاهش اختیارات در اساسنامه لحاظ گردد و گرنه محدود کردن اختیارات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست اما در بین خود شرکاء نافذ است.

مجمع عمومی عادی و فوق العاده همان گونه که در شرکتهای سهامی وجود داشت در شرکت با مسئولیت محدود نیز وجود دارد.

در شرکت با مسئولیت محدود بازرس پیش بینی نشده است.

چنانچه شرکاء بیش از دوازده نفر باشند هیأتی مرکب از سه نفر تحت عنوان هیت نظارت توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

وظیفه هیأت نظارت بررسی کامل اجرای قوانین و مقررات مربوط به تأدیه سرمایه و ارزیابی سرمایه نقدی و غیر نقدی و گزارش آن در سال یک بار به مجمع عمومی می باشد.

* هیأت نظارت لااقل از سه نفر شرکاء تشکیل می شود.

اولین هیأت نظارت برای یک سال انتخاب می شوند.

هیأت نظارت از جهت اعمال اداری هیچ مسئولیتی ندارد.

اعضای هیأت نظارت، دفاتر صندوق ها و کلیه اسناد شرکت را بررسی می کنند و گزارشی به مجمع عمومی می دهند. چنانچه تخلفی باشد یا پیشنهاد یا مخالفت با تصمیمی از تصمیمات مدیران داشته باشند پیشنهاد خود را به مجمع عمومی ارائه می دهند.

* پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند در مرکز شرکت حاضر شود و صورت و گزارش هیأت نظارت را مشاهده کند.

هیچ اکثریتی نمی تواند در شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء را الزام به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند.

* در شرکت های با مسئولیت محدود تشکیل سرمایه احتیاطی لازم الرعایه است بنابراین سرمایه احتیاطی در این شرکت ها اجباری است.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. در صورت که موضوع شرکت انجام یافته یا تحقق آن غیر ممکن باشد.
 2. انقضاء مدت شرکت.
 3. در صورت ورشکستگی شرکت.
 4. در صورت موافقت عده ای از شرکاء که داری بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
 5. فوت یکی از شرکاء در صورتی که این مطلب در اساسنامه آمده باشد.

در صورتی که به دلیل ضررهای وارده نصف سرمایه از بین رفته و یکی از شرکاء از دادگاه انحلال شرکت را تقاضا کند و دلیل او نیز موجه شناخته شود بقیه شرکاء می توانند آن مقدار که در صورت انحلال شرکت به او تعلق می گیرد را به او بدهند و او را از شرکت خارج کنند.

نکاتی در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود

مسئولیت شرکاء تابع مفاد اساسنامه است.

شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل برای سهم الشرکه غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

تصمیمات راجع به شرکت با مسئولیت محدود باید با نظر اکثریت دارندگان سرمایه شرکت اتخاذ شود.

اگر در دفعه اول این اکثریت حضور پیدا نکردند برای بار دوم دعوت می شوند و تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می گردد اگر چه اکثریت مذکور دارای نصف سرمایه نباشند، اساسنامه می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد.

تقسیم سود و زیان در این شرکت ها به نسبت سهم الشرکه هر کس است مگر اینکه اساسنامه ترتیبی دیگر را لحاظ کرده باشد.

حق رأی شرکاء در این شرکت به نسبت سهم آنان تعیین می شود مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری باشد.

تصمیمات راجع به شرکت های با مسئولیت محدود در بار دوم با اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می گردد.

اگر حكم بطلان شرکت صادر شود کسانی که بطلان مستند به عمل آنهاست در مقابل شركاء و اشخاص ثالث متضامنة مسئول خواهند بود. (مدیران و هیأت نظارت)

مدت مرور زمان در این شرکت ها ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

مدارک مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.)
 2. رونوشت برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران. 
 3. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.)
 4. شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.
 5. اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 6. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 7. اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز.
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
 9. معرفی نامه نمایندگان،در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 10. گواهی عدم سوءپیشینه برای کلی�� اعضا.
 11. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

برای آگاهی از مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.