در ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود در کرج به صورت ذیل تعریف می شود :

تعریف شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شركت با مسئولیت محدود به شركتی گفته می شود  كه بین دو یا چند نفر به منظورانجام کارهای  تجاری تشكیل می شود و هر کدام  یك از شركاء بدون آن كه سرمایه آن ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم گردد تنها تا اندازه ای که  سرمایه به شرکت آورده اند در برابر قرض ها و دیون شرکت مسئولیت دارند. (مفاد ماده 94 قانون تجارت)

به همین علت مسئولیت آن ها متناسب با شرکت سهامی به سرمایه ای که به شرکت آورده اند بستگی دارد تنها تفاوتی که وجود دارد این است که  به آورده آن ها در شرکت را سهم الشرکه می گویند به سهام تقسیم نمی گردد و به طور آزادانه معامله نمی شوند.  

نكاتی كه از این تعریف به دست می‌آید :

اولاً: سرمایه شرکت به سهم الشرکه تقسیم می گردد و به سهام تبدیل نمی شود و در شرکت با مسئولیت محدود برگه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی گردد.

ثانیاً: در برابر قرض ها و بدهی های شرکت مسئولیت شرکا با  عنایت به آن چه که  به شرکت آورده اند محاسبه می گردد.

ثالثاً: سهم الشركه را نمی توان به صورت آزادانه به غیر انتقال داد و قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

رابعاً: شركت با مسئولیت محدود می تواند  حداقل بین دو نفرتاسیس گردد.

با توجه به این که شركت با مسئولیت محدود شركت سرمایه ای ‌ می باشد ، اما  شخصیت شركاء هم در شركت دخیل می باشد  و بیشتر در میان افرادی که با یک دیگر آشنا هستند تاسیس می گردد. هم چنین تمامی قوانین و مقررات  انتقال آزادانه سهم‌الشركه را ممنوع می نماید وبایستی بیشتر شرکا انتقال آن را تایید نمایند .

از آن جایی که مسئولیت شرکا به سهم الشرکه محدود می باشد سبب شده است تا بعضی از اشخاص به منظور شانه خالی کردن از بار مسئولیت و جدا نمودن شرکت از کارهای شخصی خود جهت تاسیس این چنین شرکت هایی اقدام کنند تا چنانچه امور شرکت موجب بروز ضررهایی گردید هزینه های زیادی را پرداخت نکنند.

به همین علت به منظور انجام  امور كوچك كه  نیازی به سرمایه ی زیاد نمی باشد و شركاء تمایلی ندارند تا  اشخاصی خارج از شرکا وارد شركت شوند به جای آن که  شركت سهامی را به ثبت برسانند ، شركاء به تاسیس شركت با مسئولیت محدود اقدام  می‌ کنند. خصوصا كه در بیشتر كشورها تاسیس شركت سهامی وابسته  به شرایط و تشریفاتی می باشد  و نیاز به اخذ مجوز دارد ، چنانچه تاسیس شركت با مسئولیت محدود به صورت  آزادانه  می باشد  و شركاء، آزادی بیشتری به منظور  انجام  عملیات آن را  دارند و شركاء اصلی این توانایی را دارند که به صورت نامحدود مدیریت شرکت را برای خود فراهم نمایند و به طور همیشگی کارهای شرکت را به دست بگیرند.

اصول شركت با مسئولیت محدود در کرج

 1. در نام شركت نوع شركت به صورت آشکار و واضح بیان می شود.
 2. محدودیت مسئولیت شركاء محدود می باشد.
 3. نقل و انتقال سهم الشركه به صورت آزادانه نمی باشد.
 4. در صورتی که شرکاء فوت یا ورشكسته شوند شرکت منحل نمی گردد.
 5.  چنانچه تعداد شركاء از 12 نفربیشتر باشد تشریفات بیشتری بایستی رعایت گردد.

شخصیت حقوقی شركت با مسئولیت محدود و مدت آن

شركت با مسئولیت محدود شركتی است که موضوعی تجارتی دربردارد ؛ و تنها این قابلیت را دارد تا برای کارهای  تجارتی تاسیس گردد. تاسیس  این نوع شركت از شرکت ها  برخلاف شركت سهامی،  به تشریفات پیچیده ای نیاز ندارد، بلكه تنها وجود دونفر شریک کفایت می کند و بایستی  سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع نمایند و ارائه دهند تا شرکت تاسیس گردد، شركت، دربردارنده ی  اسم مخصوصی می باشد كه بایستی ضمانت کننده ی  عبارت «با مسئولیت محدود» باشد و اگر این گونه صورت  نگیرد در برابر اشخاص ثالث، شركت تضامنی شمرده می شود و از قانون و قوانین این نوع شرکت تبعیت خواهد کرد.

«اسم شركت نبایستی ضمانت کننده ی اسم هیچ کدام  یك از شركاء‌ باشد ودر غیر این صورت  شریكی كه اسم او در شركت ذکر شده باشد در برابر اشخاص ثالث، حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را خواهد داشت» (مفاد مادۀ 95 قانون تجارت)

در قانون تجارت ایران در رابطه با  مدت شركت حکمی صورت نگرفته است و به طور معمول  شركاء به هنگام تاسیس  شركت، مدت زمان  آن را نامحدود درج می نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. کارت ملی برابر اصل همه ی سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.)
 2. رونوشت برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران. 
 3. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه به وسیله ی همه ی سهامداران(لازم به ذکر است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.)
 4. شرکت نامه 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه به وسیله ی همه ی سهامداران.
 5. اساسنامه 2 جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن به وسیله ی همه ی سهامداران.
 6. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 7. دریافت و ارائه ی مجوز در صورت نیاز.
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
 9. معرفی نامه نمایندگان،در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 10. گواهی عدم سوءپیشینه به منظور همه ی اعضا.
 11. ارائه مجوز در صورت نیاز با توجه به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.