شرکت تضامنی بین دو یا چند نفر در کرج تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر فراری خلاف این باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن می باشد. شخصیت افراد در شرکت تضامنی بسیار مهم است.

در شرکت تضامنی حداقل باید اسم یکی از شرکاء در اسم شرکت آورده شود.

در تشکیل شرکتهای تضامنی تمام سرمایه نقدی شرکت باید پرداخت شود و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شود که در این مورد رضایت تمام شرکاء لازم است.

انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تضامنی ممکن نیست مگر با رضایت تمام شرکاء

در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر اینکه به موجب شرکت نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در شرکت تضامنی اساسنامه وجود ندارد و همان شراکت نامه سند اساسی شرکت است.

هر گاه در این شرکت ضررهایی ایجاد شود که موجب نقصان سرمایه شود تا موقعی که این نقصان جبران نگردیده سود بین شرکاء تقسیم نخواهد شد و به دلیل ضررهای وارده سهم الشرکه کسر می گردد و می توان شرکاء را ملزم نمود که بیش از آنچه در شراکت نامه قید گردیده سرمایه خود را افزایش دهند و آن را تکمیل کنند.

محتويات شراکت نامه

 1. اسم شرکت
 2. موضوع شرکت
 3. مدت شرکت
 4. میزان سرمایه شرکت و سهم الشرکه هر شریک اعم از نقدی یا غیر نقدی
 5. ذکر نام شرکاء
 6. مقررات مربوط به فوت شركاء و انحلال شرکت

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء، تجارتی مشابه تجارت شرکت انجام دهد.

هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت شرکاء دیگر به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن شرکت را دارند داخل شود.

در صورت فوت یا حجر یکی از شرکاء بقاء شرکت به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی بستگی دارد.

قائم مقام شریک متوفی باید ظرف مدت یک ماه پس از فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را به سایر شرکاء اعلام کند و در صورت اعلام رضایت در سود و زیان شرکت شریک خواهد بود.

در صورتی که عدم رضایت خود را اعلام کند این یک ماه اگر سودی برای شرکت بوده قائم مقام هم شریک است و در صورت ضرر کردن شرکت پای او ضرری محاسبه نمی شود.

در صورت محجور شدن یکی از شرکاء باقی ماندن یا نماندن او بستگی به نظر قیم با سرپرست او دارد که باید در طول یک ماه اعلام نظر کند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تضامنی در کرج

 1. دو رونوشت از اساسنامه کامل شده.
 2. دو رونوشت از شرکتنامه کامل شده. 
 3. دو رونوشت تقاضانامه کامل شده.
 4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد اخذ و ارائه گردد.
 5. رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکاء،مدیران و هیات نظار ارائه گردد.
 6. فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی کامل گردد و هم چنین فیش واریزی ارائه گردد.
 7. اصل گواهی عدم سوءپیشینه به منظور امضای هیئت مدیره،مدیر عامل ارائه گردد.
 8. دو رونوشت از صورتجلسه ی هیات مدیره.
 9. دو رونوشت از صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین.
 10. اصل وکالت نامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

مراحل ثبت شرکت تضامنی در کرج

دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه رسمی کامل گردد.سپس دو جلد از اساسنامه شرکت تهیه و تنظیم شود  و ذیل کلیه صفحات توسط تمامی شرکاء به امضا برسد.پس از آن به سامانه ثبت شرکت ها مراجعه شود.اطلاعات خواسته شده در سامانه کامل شود و 5 نام به ترتیب اولویت انتخاب شود.نام های انتخابی باید دارای شرایط ذیل باشد:

 • دارای معنا و مفهوم باشد.
 • با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
 • سابقه ثبت نداشته باشد.

کارشناس مربوطه با بررسی نام های انتخابی ،به منظور انتخاب و تعیین یک نام اقدام خواهد کرد.سپس کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد،اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید.با کامل نمودن فرم ها و ارسال آن به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید رفع نقص نمایید و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید. در صورتی که صورتجلسه شما مورد پذیرش قرار گرفت،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیان را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد. احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر،تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است،نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت از سایر اقدامات مسئول دفتر می باشد.مسئول ثبت دفتر،تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید.یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.سپس در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج می گردد.

شایان ذکر است که بعد از تشکیل شرکت تضامنی به منظور تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی،تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

انحلال شرکت های تضامنی در کرج

 1. هدفی که شرکت برای آن ایجاد شده برآورد شده یا انجامش غیر ممکن شده باشد.
 2. انقضاء مدت تعیین شده برای شرکت .
 3. ورشکست شدن شرکت
 4. ورشکست شدن یکی از شرکاء
 5. فسخ یکی از شرکاء
 6.  تراضی تمام شرکاء به انحلال.
 7. یکی از شرکاء با دلائل قانونی از دادگاه انحلال شرکت را بخواهد و دادگاه حکم انحلال دهد.
 8.  وت و حجر یکی از شرکاء
 9. فسخ توسط شرکاء برای انحلال شرکت؛ به شرطی که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و به قصد اضرار نباشد.
 10. تقاضای فسخ شش ماه قبل از فسخ کتبا باید به دفتر شرکت اعلام شود.
 11. اگر موافق اساسنامه سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

تبدیل شرکت تضامنی به سهامی در کرج

هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد و رعایت قوانین و مقررات شرکتهای سهامی در آن الزامی است.