شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تبدیل شده است و مسئولیت مالکان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد.شرکت های سهامی به دونوع تقسیم می شود  شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.

ارکان شرکت های سهامی

شرکت های سهامی دربردارنده  ارکانی به شرح ذیل می باشند:

 • اساسنامه
 • مجمع عمومی
 • هیئت مدیره 
 • مدیر عامل
 • بازرس یا بازرسان

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص در کرج شرکتی می باشد که میان سه نفر و یا بیشتر که به طور معمول از دوستان و خویشاوندان می باشند تشکیل شده اند و سرمایه آن به وسیله موسسین آن فراهم و مهیا شده است و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد.لازم به ذکر است که در هنگام تاسیس و راه اندازی بایستی 35 در صد از سرمایه شرکت به وسیله اعضا در بانک و در حساب مخصوصی واریز گردد.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص  در کرج

مشخصات شرکت های سهامی خاص در کرج به شرح ذیل می باشد :

 1. حداقل سرمایه در این شرکت ها ، یک میلیون ریال است.
 2. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر است.
 3. حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر است.
 4. مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی خاص محدود نمی باشد.
 5. سهام شرکت سهامی خاص قابلیت عرضه در بورس را ندارد.
 6. در شرکت های سهامی خاص، اوراق قرضه  چاپ ومنتشر نمی گردد.
 7. در این شرکت ها انتقال سهام ، منوط به موافقت و رضایت شرکای دیگر می باشد.

چگونگی تاسیس شرکت سهامی خاص در کرج

به منظور تاسیس و راه اندازی شرکت سهامی خاص در کرج لازم و ضروری می باشد اظهارنامه ای که ضمانت کننده پیمان تمامی سهام و تصدیق بانکی بیانگر پرداخت حدال 35 در صد تمامی سهام می باشد همراه با پیوست هایی که در ذیل عنوان شده اند به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

اساسنامه شرکت که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

صورتجلسه نخستین مجمع عمومی مشتمل بر رسیدگی به سهام و انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و ابلاغ قبولی و تصدیق آن ها وقید اسم روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن چاپ و منتشر خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

برای تاسیس شرکت سهامی خاص در کرج،مدارکی به شرح ذیل بایستی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:

1. دو رونوشت اساسنامه شرکت که بایستی به امضای سهامداران رسیده باشد کامل گردد.

2. دو رونوشت اظهارنامه شرکت سهامی خاص حاکی بر ضمانت تمامی سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد کامل و ارائه گردد.

اظهارنامه ذکر شده بایستی به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.درصورتی که  تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد بایستی تمام آن پرداخت شود و شکل ارزیابی آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد بایستی شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ارائه گردد

4- اولین مدیران و بازرسان تعیین شود و عنوان سمت مدیریت و بازرسی تایید گردد و رونوشت شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ارائه گردد.

5-رونوشت کارت ملی برابر اصل شده کلیه اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت ارئه گردد.

6-چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند،ارائه رونوشت آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت)و رونوشت شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی الزامی و ضروری می باشد.

7-در صورت دربرداشتن سهامدار خارجی به منظور اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و به منظور اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی) از الزامات و ضروریات می باشد.

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت از مراکز پلیس+10 دریافت و ارائه گردد.

9- اقرارنامه در متن صورتجلسه به منظور تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر این که مشمول ممنوعیت های درج شده  در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچ گونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها به منظور عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد  بایستی ارائه گردد.

10-ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر این که هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت به صورت کارمند حقوق دریافت نمی نمایند الزامی می باشد. شایان ذکر است در صورتی که خلاف آن ها آشکار شود شامل بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت می شوند.گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت ازجانب درخواست کننده  ثبت ارائه گردد.