مؤسسه های  غیر تجاری مؤسسه هایی می باشند  که به کارهای  غیر تجاری و غیر بازرگانی مشغول هستند  و قصد و نیت  اعضا از عضویت داشتن  و فعالیت در آن امکان دارد به شکل  انتفاعی ( جذب سود و مزیت و تقسیم آن بین اعضا ) یا به شکل  غیر انتفاعی ( مقصود  جذب سود و مزیت  و تقسیم آن بین اعضا نیست ) باشد.

مؤسسات انتفاعی در کرج

موسسه های انتفاعی نوعی از اداره غیر تجاری هستند  که قصد ونیت از تشکیل و راه اندازی و عضویت در آن جذب سود و مزیت و تقسیم آن بین اعضای تاسیس کننده می باشد.

این قسم ازاداره ها با هدف های  غیرتجاری تشکیل و راه اندازی  می گردند  و در چارچوب های انواع آموزشگاه های علمی – ادبی – هنری – فنی , کلاس های آموزش زبان , اداره ها  و مدرسه های آموزشی غیرانتفاعی و مورد های به صورت شبیه آن صورت می پذیرد.

 تشکیل و راه اندازی و فعالیت در این چنین اداره هایی  حتما بایستی  در چارچوب  یک بنگاه غیرتجاری  ثبت شوند و برای آن که به ثبت برسند بایستی از اداره مربوطه به منظور آغاز فعالیت مجوز دریافت شود.

مؤسسات غیرانتفاعی در کرج

قسمتی  از زیرمجموعه ی بنگاه های  غیرتجاری  که گونه  و راه وروش  فعالیت و هدف  از راه اندازی و تشکیل  آن ها جذب سود و مزیت  و تقسیم آن در بین اعضا نمی باشد موسسه های غیر انتفاعی نامیده می شوند.

این قسم از اداره ها در چارچوب  گروه های  سیاسی , دایره های اسلامی , سازمان های  خیریه , صندوق های قرض الحسنه , NGO ها و دیگر دایره ها  و نهادهای شبیه به هم صورت می پذیرند.برای آن که بتوان این قسم از اداره ها را به ثبت رساند  پیش  از هرامری  موسسه  ثبت مکلف می باشد در حین دریافت تقاضانامه مکتوب مبنی بر ثبت و راه اندازی  آن ها , موضوع ها  را از سازمان  کل نیروی انتظامی استعلام نماید  و بعد  از دریافت گواهینامه  و دریافت  جواب مثبت به منظور به ثبت رساندن اداره مورد تقاضا مبادرت نماید.

شایان ذکر است که حداقل تعداد شرکاء در تشکیل و راه اندازی اداره های  غیرتجاری 2 نفر است که می توان آن را افزایش داد اما نبایستی کمتر از دو نفر وجود داشته باشد .مقدار  سرمایه اولیه به منظور تشکیل و راه اندازی اداره حداقل10.000.000ده میلیون ریال است و می توان آن را افزایش داد اما نبایستی کمتر از این مبلغ گردد.

اداره های غیرتجاری هم مثل  نهاد  های تجاری در دایره  ی ثبت شرکت ها ( در تهران ) و اداره  ثبت شرکت های اداره ی ثبت در مقر اصلی موسسه ( در شهرستان ها ) ثبت می شوند لازم به ذکر است که رعایت نمودن تمامی قوانین و مقرراتی که در نظام نامه ی اصلاحی ثبت و تشکیل و راه اندازی  اداره های  غیرتجاری مصوب 1337 در رابطه با  آن ها ذکر گردیده الزامی و ضروری می باشد.

شرایط ثبت موسسات غیرتجاری در کرج

 1. حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد.
 2. قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
 3. مطابق ماده 586 قانون تجارت،موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
 4. در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت،نسبت به ثبت اقدام خواهد کرد.
 5. در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید نسبت به اخذ مجوز فعالیت مبادرت نمایند.

مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیرتجاری در کرج

 1. اظهار نامه ارائه گردد.( فرم چاپ شده  تقاضانامه ی ثبت موسسه در 2 رونوشت  و نسخه  و وکالت نامه درهنگامی که تقاضانامه به وسیله نماینده قانونی صورت می گیرد  همراه با تاریخ و امضا ارائه گردد.)
 2. صورت جلسه مجمع عمومی موسس در 2 رونوشت ارائه گردد.
 3. رونوشت شناسنامه ی اعضای موسس ارائه گردد.
 4. رونوشت کارت ملی اعضای موسس ارائه گردد.
 5. چنانچه  اداره ی غیرتجاری از نوع غیرانتفاعی باشد تاییدیه ی مهر شده و نوشته شده از جانب نیروی انتظامی بایستی دریافت گردد.
 6. رسید پرداخت هزینه تجاری ارائه گردد.
 7. جواز مربوطه از سوی اداره  مربوطه به منظور اداره های غیرانتفاعی بایستی دریافت شود.
 8. چنانچه اداره در کشور دیگری هم  ثبت شده باشد ارائه ی گواهی نامه ی تصدیق همراه با ترجمه ی فارسی در 2 رونوشت الزامی و ضروری می باشد.

مراحل ثبت موسسه غیرتجاری در کرج

برای آگاهی از مراحل ثبت موسسه غیرتجاری با ما تماس بگیرید ما شما را در این امر یاری می نماییم. شایان ذکر است که مرحله های ثبت مؤسسه و ارائه ی مدارک به وسیله پایگاه  اینترنتی ثبت شرکت ها میسر  می باشد و بعد  از به پایان رسیدن مرحله های ثبت و سپری شدن  مدت زمان های تعیین شده  قانونی مراحل را  در دفتر مخصوص ثبت قید می کنند  و یک برگه تاییدنامه رسمی مبنی بر پذیرش ثبت اداره به دست تقاضا کننده می رسد.

هم چنین چکیده ی این مورد ها و مشخصات و ویژگی های جامع اداره( مشخصات اعضا – موضوع – نام – آدرس – اندازه  سرمایه )به وسیله درخواست نامه بایستی در روزنامه ی رسمی کشور در یک نوبت چاپ و منتشر گردد.

در اداره های غیرتجاری تعیین نمودن مدیران به وسیله مجمع عمومی مؤسس انجام می پذیرد و ماموریت کیفری آن ها در رابطه با بدهی ها و دیون شرکت وابسته به اندازه سرمایه آن ها می باشد.